Kategoriarkiv: 2. Vattenblänk

Metartävling i Ätran

2018-05-10 Kristi himmelfärdsdag är av tradition “första metaredan”. Mårdaklevs byalag anordnar traditionsenligt metartävling i Ätran.

Bilden visar förra årets vinnare från Östabäck (längst bort på bryggan). I dag har han haft fiskelycka och fått abborre, mört och löja. Kanske tar han hem priset även i år och får en god middag på Klevs gästgiveri som pris.

Ätrans rena vatten är en förutsättning för att familjerna skall kunna samlas och njuta av gemenskapen och fisket vid ån. Ätran förenar till spännande aktiviteter för barnen och en stunds avkoppling för de vuxna. Läs mer om Ätrans vattenråd här.

Strandbriken är eroderad och flödet är lågt – man får hålla i de små barnen så att de inte faller i ån. Träden på motsatt sida faller dock i ån när brinken eroderas av de reglerade flödena i ån. Det har inte regnat i området på hela perioden men flödet följer elpriserna på spotmarknaden och de varierar.

När man tappar vatten från Fegen med en skillnad på 1,8 meter får vårlekande siklöjan problem och båtarna hamnar på torra land. Och nedströms blir problemen det omvända Kalvsjön översvämmas…

Laxen vandrar i Ätran

2018-05-05 Antalet leklaxar som vandrar upp i Ätran har ökat med några tusen efter Hertingprojektet! Vid Nydala vandrade det upp 675 stora laxar (och 332 börlingar) under 2017. Detta är det största antalet storlaxar sedan räkningarna startade 1954! I år har Möllers vid Nydala räknat 35 storlaxar tom april månad.

Detta är mycket glädjande effekter av Hertingprojektet. Smolken i glädjebägaren är smolten. Trots denna goda tillgång på lekfisk uteblir motsvarade smoltutgång. Utförda elfisken visar att det kläcks stora mängder årsyngel. Vid elfiskestation Ryen fanns förra året 845 årsungar per 100 kvm vilket är mycket bra. Men sedan  angrips ynglen av laxdjävulen och få överlever till sitt andra år. Och när de skall vandra ut som smolt är de magra och eländiga. Laxdjävulen är en invasiv främmande art som inplanterades i Ätran med kraftbolagens kompensationsutsättningar.

2018-04-21 Bild på ettårigt laxyngel från Nydala. Konditionen är sämsta tänkbara efter att laxen levt med parasiten under ett år. Artikelbilden visar en utvandrande smolt också i sämsta tänkbara kondition. Trasiga fenor och tunn kropp gör att denna individ får svårt att ta sig till uppväxtområdena vid Färöarna och Grönland, även om den överlevt de massiva angreppen från laxdjävulen.

Ny norsk metod för att bekämpa laxdjävulen Gyrodactylus Salaris beskrivs här.

För att värna Ätranlaxen är behovet av en förvaltningsplan och rätt bevarandeåtgärder akut. Befintliga lekområden ex i N2000 området vid Ätrafors och uppströms Lia måste göras tillgängliga. Möjligheter finns att öppna områden med en ny, Gyrodactylusfri laxproduktion!

Det skulle förmera värdet av insatta åtgärder med kalkning (>150 miljoner kronor) och Hertingprojektet (ca 40 miljoner kronor). Ett gott laxfiske och god ekologisk status är dessutom bra för en levande landsbygd och för laxens landskap Halland!

Falkenbergs kommun är redan på rätt väg genom den av kommunfullmäktige 2011 antagna planen där dessa ekosystemtjänster skall värnas. Viktigt att vi väljer de politiker som bäst följer den redan beslutade planen!
Läs mer från planen här,  Plan för den ekologiska hållbarheten i Falkenberg

Vattendagen Falkenberg

2018-04-12 Falkhallens Black Box fylldes av ca 400 åhörare när Mattias Klum höll ett inspirerande föredrag om världens vatten.

2018-04-12 Mattias Klum beskriver hur det gick till när han tog sin berömda bild av isbjörnen som täcker omslaget på National Geographics frontsida.

Mattias är en mästare att i bild beskriva det sköna i naturen och få oss att förstå värdet av naturens ekosystemtjänster.

Falkenbergs politiker och tjänstemän, myndighetspersoner, ideella organisationer, gymnasieskolans lärare och elever, representanter för Ätrans vattenråd och många fler var det som bänkade sig och lyssnade till Mattias kloka ord om vattnets värde för oss alla.

Det bådar gott för framtiden och vandringsfisken i Ätran och bevarandet av Ätrans internationellt unika naturvärden!

Storlax fångad i Ätran

2018-04-04  Rapporter kommer från Falkenbergs laxfiske om årets första lax som är en hona på 12,3 kg 114 cm lång. Den lyckliga fångstmannen är från Falkenberg och heter Lars Saverman. 
Läs mer här

Hertingprojektet innebär att laxar och havsöringar nu kan leka flera gånger när de inte hindras i sin fria vandring och omkommer vid kraftverken. Därför förväntas allt fler och större laxar och havsöringar fångas i Ätran. Förra året fångades en havsöring som bedömdes väga över 11 kilo! Den 10 april rapporteras en lax på 109 cm och en på 117 cm i fiskräknaren! Denna rekordlax föll inte för frestelsen att nappa på några beten i Falkenbergs laxfiske eller i den nyöppnade Hertingforsen där fisken passerat.

Ätran återgår alltmer till de förhållanden med fiskens fria vandring som rådde på 1890-talet när konstnären Robert Lundgren målade sin berömda tavla om Falkenbergs laxauktion. Före Hertingprojektet trodde nog envar att Ätrans stora laxar och havsöringar var en saga blott….

Vi ser med spänning fram emot årets laxfiskesäsong i Ätran!

Laxauktionen av Robert Lundgren 1892. Laxen vandrar fritt i Ätran och storleken på laxen är anpassad till naturlig omlek!
Laxfällan vid Nydala hösten 2017. Sven-Erik Möller med en 10 kilos havsöring. Hertingdammen har varit riven i fem år och omlekarna börjar nu återvända!

 

10 miljarder för omprövning KMV

2018-03-25 10 miljarder kronor avsättas till Vattenkraftens Miljöfond för omprövning av den svenska vattenkraften med drygt 2000 anläggningar.

Vattenfall innehar projektledarskapet i fonden och Statkraft har ordförandeskapet i fondens styrgrupp.  En fungerande omprövning av vattenkraften skulle vara mycket positiv för den biologiska mångfalden i rinnande vatten.

De åtta största kraftbolagen i Sverige avsätter 10 miljarder kronor till Vattenkraftens Miljöfond som de själva förvaltar. Regeringen har beslutat att  som motprestation avsätta 3,5 miljarder kronor för att sänka fastighetsskatten för kraftverksägarna.

Vattenkraftens fond skall användas till utredningar, domstolskostnader, omprövning, bolagens förluster för minskad elproduktion, miljöförbättrande åtgärder och utrivning. En prövningsplan skall upprättas av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Statens Energimyndighet och Svenska Kraftnät. Enligt myndigheterna blir påverkan på den svenska vattenkraftsproduktionen högst 1,5 TWh eller 2,3%. Alla vattenkraftsägare som frivilligt anmält sig till Vattenkraftens Miljöfond kan ansöka om att ta del av bidragen. Prövningen är tänkt att pågå från 2019 till 2039 då fonden skall gälla i maximalt 20 år.

Ca åtta tusen dammar utan kraftverk undantas prioriteringen och får tillstånd utan juridisk prövning. Större och medelstora kraftverk som anses viktiga som “reglerkraft” undantas också kommande prövning. För att prövningen skall vara “effektiv” för övriga kraftverk skall den undantas utredning av miljökonsekvenser (MKB).

Prövningen skall ske med hänsyn taget till vattendirektivets miljökvalitetsnormer och hela avrinningsområden. På 1990-talet frågade redaktören advokatfiskal Bengt Karlsson på Kammarkollegiet om omprövning av kraftverken i Ätrans aro (ca 35 st). Svaret var att om alla tillgängliga resurser satsades enbart på Ätran skulle denna prövning ta ca 200 år.  Frågan är hur mycket de juridiska resurserna för omprövning ökat sedan dess?

Risken är uppenbar att Vattenkraftens miljöfond på 10 miljarder endast kommer att användas i ringa omfattning fram till år 2039 på grund av långa handläggningstider. 

När det gäller den starkt hotade ålen behövs fria vandringsvägar, annars försvinner denna art inom en snar framtid. KMV står för kraftigt modifierade vatten, men får kanske nu en ny innebörd?

Kan  Miljön  Vänta ?

Fiska abborre

2018-03-01 Skärsjön. Nu nappar det! Djupens randiga rovriddare biter på balanspirken.

2018-03-02 Skärsjön. Isen har nu lagt sig tack vare kylan. Och abborren biter bra på balanspirk. Sedan gör det inte saken sämre att abborren är en alldeles utmärkt matfisk!

Stefan Karlsson blev årets kock 1995 med en rätt som bestod av abborre serverad med gräddglaserad jordärtskocka, insjökräftstjärtar och smörstekta kantareller!

I Falkenbergs kommun finns ca 256 sjöar >1 ha och de flesta har goda abborbestånd. Ta med varma kläder, isdubbar, säkerhetslina och några kompisar ut på fiske och kom hem med grunden till en härlig söndagsmiddag!

Varning för döda fallet!

2018-01-28 Varning för döda fallet i Ätrafors! Där har skapats en potentiell dödsfälla utan någon varning!

Forspaddling är en växande sport i våra Halländska åar. Vi har rapporterat om att “Döda fallet” i Ätran vid Ätrafors tidvis har imponerande forsar när bolaget släpper vatten förbi kraftverket.

Området är en dödsfälla för laxen som stängs inne när vattnet stängs av. Forsarna riskerar nu också att bli en dödsfälla för forsrännare om denna forssträcka på ca 700 meter skulle locka någon till forsränning!

Kraftbolaget har nämligen i sina tafatta försök att rädda laxarna spänt en kraftig stålwire tvärs över ån nedströms vägbron vid Ätrafors kraftverk. Om någon ovetande forsrännare försöker passera kan de skadas allvarligt av arrangemanget.

2018-01-27 Unipers stålwire kan skönjas i övre delen av fallet. En riktig dödsfälla för forskanoter och andra forsrännare! Klicka på bilden för att förstora.

Ett antal laxar omkom i forsen 2017. Måtte inte denna “fälla” skörda några mänskliga offer!

Forskanot i Ätran vid Hertingforsen där både laxar och forsfarare överlever.

Sverige bryter mot vattendirektivet

2018-01-26 Den nuvarande svenska lagstiftningen bryter bl.a. mot skyldigheterna att undvika försämrad vattenkvalitet när man godkänner olika projekt som exempelvis vattenkraftverk.

EU-kommissionen beslutar varje månad om rättsliga åtgärder mot de länder som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten.

Den 25 januari uppmanar kommissionen Sverige i ett motiverat yttrande att anpassa sin lagstiftning till ramdirektivet för vatten. Det gäller bl.a. underlåtenhet att beakta kostnadstäckning för verksamheter som kan förmodas ha en inverkan på vattenkvaliteten. Kommissionen sänder därför ett motiverat yttrande och ger Sverige två månader att reagera. Om Sverige inte lämnar ett tillfredsställande svar angående dessa överträdelser kan kommissionen komma att väcka talan mot landet vid EU-domstolen.

Läs mer här

 

 

Bällforsen har klingat ut

2018-01-09 Bällforsen klingade ut när kraftverket byggdes 1950. Men i dagarna har forsen fått nytt liv. Vatten släpps förbi dammen i den tidigare åfåran, en sträcka på ca 550 meter. 

2018-01-09 Bällforsen har tillfälligt fått nytt liv. “Valrossmannen” står med is i skägget på post mitt i forsen.
2018-01-09 Stilstudie av Bällforsens “Valrossman”.

Detta kan jämföras med Hertingforsen som är ca 400 meter lång. I Hertingforsen finns nu ca 29 000 laxyngel och ca  3000 ålyngel som växer för den biologiska mångfalden i Ätran.

Ätraforsen, Yngeredsforsen, Bällforsen, Skogsforsen och Skåpanäsforsen har alla fått tillfälligt liv under 2017/2018. Det blir en sammanlagd forssträcka på ca 5850 meter. Men forsarna blir åter döda när allt vatten tas för energiproduktion och inget lämnas till naturen. Så är villkoren i gällande vattendomar för dessa mäktiga forsar.

Så passa på och upplev forsarnas brus och skönhet vid någon av dessa över 6 kilometer långa forssträckor med ofrivilligt flöde där ätranlaxen fordom hade sina lekområden!

2018-01-09 Bällforsen ca 400 meter nedanför dagens dammbyggnad.

240 kubikmeter i sekunden

2018-01-04 SMHI noterar att det aktuella läget vid Hertingforsen är ca 240 kubikmeter i sekunden. Nu gäller det att de 29000 laxynglen och 3000 ålynglen i forsen gömmer sig i lä bakom stenar och grenar. Så att de kan växa sig starka när vårens överflöd av sländor och maskar ger föda. 

Flugfiskarna kommer kanske också ges tillfälle att vada i forsen till årets laxfiske. De får inte fiska närmast dammen utan får svinga spöt från området vid Store sten ned mot Laxbron. Då får vi se om flödet är det rätta för ett lyckat laxfiske i den nya forsen.

Se provfiskarnas laxfilm från Hertingforsen här.

Rivningen av Hertingdammen innebär att risken för översvämningar minskar både i Falkenberg och uppströms till Vessigebro. Detta är positivt för boende på Ågatan i stan  och för boende nära ån i Vessigebro. Det innebär även minskad sedimenttransport och transport av en mindre mängd näringsämnen och bekämpningsmedel i Ätran. Notan för muddring av hamnen minskar, Bra jobbat med vattenvården Falkenbergs kommun!

Anläggning av skyddszoner i anslutning till vattendragen kan ytterligare förbättra situationen. Läs mer här.