Myndighetens självmål

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:23 utvärderar 30 års kalkningsverksamhet och fastställer om nuvarande målsättning för kalkningsverksamheten:

“..det kan konstateras att pH-målet 5,6 inte säkerställer en normal reproduktion för känsliga fiskarter. Enligt EU:s vattendirektiv ska försurade vattendrag restaureras till minst god ekologisk status och vår slutsats är att ett pH-mål under 6,0 försämrar förutsättningarna att uppnå detta”. 

Vattenråden för Ätran och Suseån, Ätrans nedre fiskevårdsområde och Falkenbergs Naturskyddsförening tillskriver därför Havs- och vattenmyndigheten och önskar att:

– pH-målet för sjöar återställs till 6,0
– pH-målet för laxvattendrag återställs till 6,3
– att alla försurningspåverkade sjöar kalkas till god ekologisk  status
– att Havs och vattenmyndigheten söker EU-bidrag till kalkning enligt “Falkenbergsmodellen”.

Läs Havs- och vattenmyndighetens svar:  970-16_Yttrande_vägledning som bl.a. är att

  • Troligen kan en uppdatering av pH-målen påbörjas först 2018
  • HaV anför att landets målsjöar har pH mål 5,6 (12%) eller 6,0 (övriga). HaV nämner inte att Halland endast har 137 målsjöar och att 816 halländska sjöar (>1ha) saknar pH-mål!
    85% av de Halländska sjöarna saknar således pH-mål!
  • Av vattenmiljöanslaget på 400 mkr används 135 mkr till kalkning.
  • Hav ställer sig positiv till att länen och kommunerna ansöker om EU-bidrag till kalkningsverksamheten men kommenterar inte hur myndigheten tänker nationellt.  Havs- och Vattenmyndigheten tillämpar inte Vattendirektivets mål för svenska sjöar?
Fiskarna är mållösa och stumma av försurning och kan inte kommentera Havs- och vattenmyndighetens svar.
Glasål
Ålyngel är mycket känsliga för surt vatten! © Ingemar Alenäs
Ålen är hotad och endast 1% återstår.  EU:s ålförordning kan inte uppnås i försurade sjöar med nuvarande pH-mål. Hur skall myndigheten kunna ställa krav när man inte själv uppfyller vattendirektivets och ålförordningens krav?
 
En färsk utvärdering av måluppfyllelsen av den svenska kalkningsverksamheten presenterades på den svensk-norska kalkningskonferens i Göteborg nu i november 2019. Myndighetens egen expert visar att måluppfyllelsen endast är 50% vilket är en smärre katastrof för en tidigare väl fungerande verksamhet som bidragit till den biologiska mångfalden i våra sjöar och vattendrag. Läs mer här.
 
Kanske dags att Havs- och vattenmyndigheten tar “gräsrötternas” skrivelse från 2016 på allvar och tillser att målet med kalkningen av svenska sjöar och vattendrag uppfylls! Det vore tråkigt om den biologiska mångfald och fiskrikedom som byggts upp med 40 års kalkningsverksamhet nu kortsiktigt raseras på grund av för låga mål och reducerade insatser.