Myndighetens självmål

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:23 utvärderar 30 års kalkningsverksamhet och fastställer om nuvarande målsättning för kalkningsverksamheten:

“..det kan konstateras att pH-målet 5,6 inte säkerställer en normal reproduktion för känsliga fiskarter. Enligt EU:s vattendirektiv ska försurade vattendrag restaureras till minst god ekologisk status och vår slutsats är att ett pH-mål under 6,0 försämrar förutsättningarna att uppnå detta”. 

Vattenråden för Ätran och Suseån, Ätrans nedre fiskevårdsområde och Falkenbergs Naturskyddsförening tillskriver därför Havs- och vattenmyndigheten och önskar att:

– pH-målet för sjöar återställs till 6,0
– pH-målet för laxvattendrag återställs till 6,3
– att alla försurningspåverkade sjöar kalkas till god ekologisk  status
– att Havs och vattenmyndigheten söker EU-bidrag till kalkning enligt “Falkenbergsmodellen”.

Läs Havs- och vattenmyndighetens svar:  970-16_Yttrande_vägledning som bl.a. är att

  • Troligen kan en uppdatering av pH-målen påbörjas först 2018
  • HaV anför att landets målsjöar har pH mål 5,6 (12%) eller 6,0 (övriga). HaV nämner inte att Halland endast har 137 målsjöar och att 816 halländska sjöar (>1ha) saknar pH-mål!
    85% av de Halländska sjöarna saknar således pH-mål!
  • Av vattenmiljöanslaget på 400 mkr används 135 mkr till kalkning.
  • Hav ställer sig positiv till att länen och kommunerna ansöker om EU-bidrag till kalkningsverksamheten men kommenterar inte hur myndigheten tänker nationellt.  Havs- och Vattenmyndigheten tillämpar inte Vattendirektivets mål för svenska sjöar?
Fiskarna är mållösa och stumma av försurning och kan inte kommentera Havs- och vattenmyndighetens svar.
Glasål
Ålyngel är mycket känsliga för surt vatten! © Ingemar Alenäs
Ålen är hotad och endast 1% återstår.  EU:s åldirektiv kan inte uppnås i försurade sjöar med nuvarande pH-mål. Hur skall myndigheten kunna ställa krav när man inte själv uppfyller vattendirektivets och åldirektivets krav?
Läs mer på Ätrans vattenråds hemsida här.