Ny Nationell kalkningsplan 2020-2025

Västerhavets Vattenmyndighet
har i sitt åtgärdsprogram för 2016–2021 ålagt Havs- och vattenmyndigheten att ta fram en ny nationell kalkningsplan,
där även behovet av nykalkning ska tas med som underlag.

Länsstyrelserna skall senast 2019 ha lämnat förslag till Havs- och vattenmyndigheten på vilka sjöar och vattendrag som behöver nykalkas  så att vattendirektivets milökvalitetsnormer uppnås enligt EU:s vattenlagstiftning.

Naturvårdsverket har varje år sedan  1999, tills Havs- och Vattenmyndigheten tog över 2011, lämnat ut runt 200 miljoner kronor till kalkningsprojekt i Sverige. Varje år var villkoret i beslutet att “de beviljade medlen får inte omdisponeras till nykalkning”. 

Redan 2001 ansökte jag som kommunekolog om nykalkning av försurade sjöar i Falkenberg. Läs i HN här och här. Det blev blankt nej då nykalkning inte beviljades av regeringen och myndigheterna. Det är glädjande för Halland att man nu äntligen ändrat inställning så att vi kan rädda livet i våra försurade halländska sjöar.

Länsstyrelserna ska  säkerställa att kalkning av försurade sjöar och vattendrag kan fortsätta enligt den nationella kalkningsplanen. Länsstyrelsen skall dessutom om nödvändigt utöka eller omlokalisera åtgärdsområden för kalkning. I Halland finns ca 785 sjöar större än 1 ha som i dag är antropogent försurade och inte kalkas. För att kunna ha livskraftiga bestånd av ål och mört behöver kalkningsresurserna omdisponeras till dessa sjöar.

Exakt hur Länsstyrelserna nu ska ta fram sina underlag på nykalkningsbehov är inte definierat. Endast i Halland finns  1030 sjöar större än en hektar som är i behov av nykalkning. Många små sjöar är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och för att upprätthålla en god produktion av den hotade ålen. 

Den kalkning som länsstyrelsen i Hallands län ansvarar för bedrivs inom 48 åtgärdsområden.  Kalkningen omfattar 137 målsjöar och 86 målsträckor i vattendrag. Totalt sker direkta kalkningsinsatser i 245 sjöar och 487 våtmarksobjekt. 

Ett avgörande problem är att vattenmyndighetens definition av vad som är en vattenförekomst innebär att en sjö skall ha minst 0,5 km² yta och ett vattendrag skall i snitt vara 15 kilometer långt.  Om länsstyrelsen strikt följer denna definition kan det innebära att förslaget på nykalkning inte kommer att omfatta merparten av Hallands antropogent försurade sjöar och miltals vattendrag som har ett stort behov av nykalkning. Vi får hoppas att Länsstyrelsen i Halland har god ekologisk status och uppfyllda miljökvalitetsnormer som måttstock så att kalkningsmedel omdisponeras till de försurade sjöarna. Det kan ju inte vara rimligt att anse att vi bara har fyra sjöar i Halland när vi i själva verket har 1030 sjöar större än 1 ha.

Läs mer här

Havs och vattenmyndigheten läs mer här

Första sjön i Sverige, Falkenberg kalkad med EU-pengar läs mer här