Alla inlägg av ingemar

Tusen laxar till midsommar i Ätran!

2018-06-22 Nu har 1000 laxar vandrat upp i Ätran hittills i år! Trots att april, maj och juni varit extremt nederbördsfattiga på västkusten.

Detta visar att Ätranlaxen haft bra överlevnad i Atlanten. Och att Hertingprojektet varit mycket lyckat för laxens fria vandring! Tidigare hindrades laxens vandring av kraftverksdammen vid Herting upp till en månad  när de var på väg till sina lekplatser i Ätran och Högvadsån. Smolten behöver inte skadas i kraftverket utan slussas förbi den gamla anläggningen (byggd 1903) via ett fisksäkert galler. Därav den ökade överlevnaden i Atlanten. 

Nu får vi därför full valuta för andra fiskevårdande åtgärder som rening i reningsverken, kantzoner i jordbruket samt kalkningsverksamheten som satsat över 150 miljoner kronor i Ätran! Och vi har fått en ny fiskesträcka i Hertingforsen som före 2013 varit torrlagd i 70 år men nu har en modern minimitappning om 11 kubikmeter per sekund!

Uppströms vid Ätrafors finns en längre sträcka på 750 meter som är Natura 2000 område. Här skulle också kunna produceras tusentals Ätranlaxar men den gamla vattendomen tillåter tyvärr att den tidigare forsande åsträckan nu torrläggs större delen av året. 

Läs mer här

Atlantlaxens år 2019

2018-06-21 Planeringen för Atlantalens internationella år 2019 har redan påbörjats! Läs mer här.

Hög tid att vi planerar deltagande från Sverige!
Halland har Atlantlaxen som landskapsdjur och vi har förmånen att ha över 20 älvar med bestånd av atlantlax!

Ätran har en av värdens viktigaste och mest genuina Atlantaxbestånd. Många andra delar av världen har en förödande genitisk påverkan från odlad lax vilket Ätran till stor del är förskonad från. Läs mer om vårt unika värdsarv här.
Kommunekologen i Falkenberg grundlade för 12 år sedan en motivering till världsarvstanken som grott sedan dess.

Ätran med laxen bör därför ta en aktiv del i firandet av den internationella laxdagen. Vi uppmanar vattenmyndigheter, länsstyrelser, kommuner, vattenråd, sportfiskare och fiskevattenägare att nu stå upp för, och på olika sätt delta i firandet av  vårt unika värdsarv, Ätran med laxen!

Varför skall vi delta? Hemsidan förklarar:

  • Laxen är en viktig katalysator för information
  • öka engagemang och deltagande för Ätrans ekosystem och vad vi kan förbättra i åtgärdsarbetet
  • öka medvetenheten om laxens historiska, kulturella, sociala, ekologiska, miljömässiga och hälsomässiga värden
  • ge fortsatt stöd för olika organisationers arbete med att bevara, stärka och utveckla de ekosystemtjänster som laxen emanerar
  • ge en ny generation beslutsfattare, politiker, planerare, forskare och utbildare information om värdet av laxen och forsens ekosystemLaxen är en viktig symbol för frågor som avrinningsområdesvis förvaltning, habitatens konnektivitet, fri fiskvandring, hållbara areella näringar, giftfri miljö, ekosystemens stabilitet, hälsa och välbefinnande, klimatfrågor samt  en bibehållen flora och fauna till gagn för framtida generationer och en levande landsbygd.

Försvunnen majfisk återvänder till Ätran!

2018-05-11 Majfisken (Alosa alosa) är en ganska okänd fisk från de halländska åarna. Nu återkommer den till Falkenberg och blir “filmstjärna” i Ätran vid Hertingforsen.

Källa: Fiskevårdsteknik AB (Klicka för att se video)

I början på 1900-talet fanns majfisken i hundratusental i Europas floder och var föremål för ett viktigt kommersiellt fiske. Enbart i Rhen fångades vissa år på 1800-talet över 250 000 ton! Majfisken leker i floderna och åarna och vandrar högt upp i vattensystemet precis som laxen. Den kan väga ca 4 kg och bli 70 cm lång. 

Majfisken vandrar ned till 400 meters djup i havet där den äter plankton. För sin reproduktion är den helt beroende av älvarnas forsar för att leka. Dammar har utestängt denna fisk från sina forna lekområden varför den nu precis som ålen är utrotningshotad. Men då den har kortare livscykel är den numera “bortglömd”.

För att rädda majfisken startades ett LIFE-projekt i Tyskland 2011-01-01 till 2015-12-31 där 1,605,827 € satsades för majfiskens bevarande. Projektet lyckades och nu återkommer hundratals majfiskar varje år till Rhen för att leka! Läs mer här.

Hertingprojektet har haft stora positiva effekter på bestånden av lax, havsöring, havsnejonöga och Europeisk ål. Tänk att vi nu också  ca 75 år efter det att Hertingforsen torrlades återigen kan se att majfisken vandrar i forsen! Tänk att vi har fått tillbaka denna unika fors mitt i centrala Falkenberg. 

Både de vandrande majfiskarna, laxarna och öringarna skulle uppskatta om även den numera torrlagda Rävigeforsen vid Ätrafors återfick en del av sitt naturliga flöde, så att dessa fiskar fick tillbaka det vatten som de använt för lek och uppväxt under tusentals år!
Läs mer om Rävigeforsen här.

Floder med egna rättigheter!

2018-05-31. Vetenskapsradion rapporterar nu om att högsta domstolen i Colombia skall ge landets del av Amazonasskogen egna juridiska rättigheter. Läs mer här.

För ett år sedan fick Whanganuifloden på Nya Zeeland egna rättigheter. Läs mer här.

Ätran är en av Sveriges och världens förnämsta floder när det gäller naturlig, opåverkad Atlantlax. Forskaren Courtland Smith, Canada, talar om ett unikt världsarv. 

När skall Sverige följa det goda exemplet att ge ett naturområde juridiska rättigheter på samma sätt som Nya Zeeland och Columbia gör? Kanske blir vi land tre med att ge Ätran en egen juridisk status? Istället för att se Ätran som ett kraftigt modifierat vatten där naturen får maka på sig för andra intressen? Läs mer här.

 

 

 

Guidning vid Ätran

2018-05-24 Länsstyrelsen i Hallands län stod som värd för Sveriges länsstyrelsers miljönätverk. Halland visades upp från den soliga sidan. Atlantlaxen är Hallands landskapsdjur och vad passade då bättre än att visa upp Hertingprojektet i Falkenberg!

Johan Bengtsson från Destinationsbolaget hälsade välkomna och berättade om Ätrans Laxfiske och dess utvecklingsmöjligheter. Vi fick också en kort historisk resumé vad laxen betytt för Falkenberg historiskt. (se rubikbild)

Parkförvaltningen gör ett fantastiskt fint jobb och många av de tillresta besökarna berömde spontant den fina miljön längs Hertingforsen och kommunens arbete med skyltning, bekämpning av parkslide mm. En flugfiskare svängde elegant flugan i forsen och många blev sugna på att tillbringa några dagar i Falkenberg. Precis som engelsmännen och Wilkinson som skrivit boken “Days in Falkenberg”. Särskilt som de stora fiskarna tack vare fria vandringsvägar nu blir fler och fler.

Jens Melin och Carl-Göran Olofsson från FEAB berättade om Falkenbergs Energi och visade på möjligheterna att anpassa vattenkraften till en miljövänlig och hållbar elproduktion. En renovering pågår för att öka effektiviteten i kraftverket.

Hans Schibli Länsstyrelsen och Ingemar Alenäs ekologikonsult visade besökarna “Kungarundan” och berättade om Hertingprojektet och vandringsfisken. Projektet har inneburit att laxtillgången fördubblats och Ätrans naturvärden och ekosystemtjänster har ökat betydligt. De positiva återverkningarna märks tydligt ända upp till biflödet Högvadsån!

Elisabeth Thysell från länsstyrelsen berättade vid en station om havsnejonögats förunderliga liv. Nejonögonen har funnits på jorden längre än dinosaurierna! Och en grupp av besökarna fick se ett havsnejonöga som slingrade sig upp för forsen! Trots att beståndet i Sverige kanske inte är fler än 300 exemplar. Ätran är en pärla bland de halländska åarna och visade i dag upp sig i dag från sin soliga sida.

Text och foto: Ingemar Alenäs

Havsnejonögat vandrar i Ätran

2018-05-12 I går filmades de första havsnejonögonen för året i Hertingforsens webbkamera. Dessa havets urinnevånare är punktliga vårtecken, förra året filmades de första den 8 maj!  Läs mer här.

Halland har ansvaret för åtgärdsprogrammet för havsnejonöga. Det beror bl.a. på att Ätran är ett av Sveriges starkaste fästen för denna urgamla art som funnits några hundra miljoner år längre än dinosaurierna! 1944 till 2013 var havsnejonögats naturliga vandring till de forna lekområdena i Ätran uppströms Falkenberg stoppad genom Hertingdammen. 

Nu kan vi åter se hur dessa relikter vandrar sin naturliga vandring i Ätran upp förbi Vessigebro och vidare upp i Högvadsån till Nydala.
Hertingprojektet gör att denna hotade art nu har tillgång till stora delar av sitt ursprungliga lekområde!

Källa:www.fiskdata.se

 

Metartävling i Ätran

2018-05-10 Kristi himmelfärdsdag är av tradition “första metaredan”. Mårdaklevs byalag anordnar traditionsenligt metartävling i Ätran.

Bilden visar förra årets vinnare från Östabäck (längst bort på bryggan). I dag har han haft fiskelycka och fått abborre, mört och löja. Kanske tar han hem priset även i år och får en god middag på Klevs gästgiveri som pris.

Ätrans rena vatten är en förutsättning för att familjerna skall kunna samlas och njuta av gemenskapen och fisket vid ån. Ätran förenar till spännande aktiviteter för barnen och en stunds avkoppling för de vuxna. Läs mer om Ätrans vattenråd här.

Strandbriken är eroderad och flödet är lågt – man får hålla i de små barnen så att de inte faller i ån. Träden på motsatt sida faller dock i ån när brinken eroderas av de reglerade flödena i ån. Det har inte regnat i området på hela perioden men flödet följer elpriserna på spotmarknaden och de varierar.

När man tappar vatten från Fegen med en skillnad på 1,8 meter får vårlekande siklöjan problem och båtarna hamnar på torra land. Och nedströms blir problemen det omvända Kalvsjön översvämmas…

Laxen vandrar i Ätran

2018-05-05 Antalet leklaxar som vandrar upp i Ätran har ökat med några tusen efter Hertingprojektet! Vid Nydala vandrade det upp 675 stora laxar (och 332 börlingar) under 2017. Detta är det största antalet storlaxar sedan räkningarna startade 1954! I år har Möllers vid Nydala räknat 35 storlaxar tom april månad.

Detta är mycket glädjande effekter av Hertingprojektet. Smolken i glädjebägaren är smolten. Trots denna goda tillgång på lekfisk uteblir motsvarade smoltutgång. Utförda elfisken visar att det kläcks stora mängder årsyngel. Vid elfiskestation Ryen fanns förra året 845 årsungar per 100 kvm vilket är mycket bra. Men sedan  angrips ynglen av laxdjävulen och få överlever till sitt andra år. Och när de skall vandra ut som smolt är de magra och eländiga. Laxdjävulen är en invasiv främmande art som inplanterades i Ätran med kraftbolagens kompensationsutsättningar.

2018-04-21 Bild på ettårigt laxyngel från Nydala. Konditionen är sämsta tänkbara efter att laxen levt med parasiten under ett år. Artikelbilden visar en utvandrande smolt också i sämsta tänkbara kondition. Trasiga fenor och tunn kropp gör att denna individ får svårt att ta sig till uppväxtområdena vid Färöarna och Grönland, även om den överlevt de massiva angreppen från laxdjävulen.

Ny norsk metod för att bekämpa laxdjävulen Gyrodactylus Salaris beskrivs här.

För att värna Ätranlaxen är behovet av en förvaltningsplan och rätt bevarandeåtgärder akut. Befintliga lekområden ex i N2000 området vid Ätrafors och uppströms Lia måste göras tillgängliga. Möjligheter finns att öppna områden med en ny, Gyrodactylusfri laxproduktion!

Det skulle förmera värdet av insatta åtgärder med kalkning (>150 miljoner kronor) och Hertingprojektet (ca 40 miljoner kronor). Ett gott laxfiske och god ekologisk status är dessutom bra för en levande landsbygd och för laxens landskap Halland!

Falkenbergs kommun är redan på rätt väg genom den av kommunfullmäktige 2011 antagna planen där dessa ekosystemtjänster skall värnas. Viktigt att vi väljer de politiker som bäst följer den redan beslutade planen!
Läs mer från planen här,  Plan för den ekologiska hållbarheten i Falkenberg

WFMD World Fish Migration Day

2018-04-21 World Fish Migration Day every day! Thats real life at Nydala Mill where Berit and Sven-Erik count Atlantic Salmon every day, nine months every  year! And these enthusiasts have done so since 1954. This is an outstanding deed performed for the genetically unique Salmon stock in River Ätran.

2018-04-21 Nydala Mill at the west coast of Sweden

Berit and Sven-Erik have got several environmental Awards for their industrious work from the Water Board of river Ätran and from the Municipality of Falkenberg.

When I visited Nydala today on WFMD they were fully occupied with pit tagging decending smolt and they have already counted several Silver Bright Salmon on their way to the spawning grounds.

These people are the real Guardians for the migrating fish species of river Ätran one of the most important rivers concearning natural production of Atlantic Salmon in Sweden!

The County Administartion of  Västra Götaland pays attention to World Fish Migration Day. Read more här.

2018-04-21 Counting of smolt at Nydala WFMD

Vattendagen Falkenberg

2018-04-12 Falkhallens Black Box fylldes av ca 400 åhörare när Mattias Klum höll ett inspirerande föredrag om världens vatten.

2018-04-12 Mattias Klum beskriver hur det gick till när han tog sin berömda bild av isbjörnen som täcker omslaget på National Geographics frontsida.

Mattias är en mästare att i bild beskriva det sköna i naturen och få oss att förstå värdet av naturens ekosystemtjänster.

Falkenbergs politiker och tjänstemän, myndighetspersoner, ideella organisationer, gymnasieskolans lärare och elever, representanter för Ätrans vattenråd och många fler var det som bänkade sig och lyssnade till Mattias kloka ord om vattnets värde för oss alla.

Det bådar gott för framtiden och vandringsfisken i Ätran och bevarandet av Ätrans internationellt unika naturvärden!