Kategoriarkiv: Veckans bildspråk

Ätran skall vårdas

2022-10-07 Remissvaren droppar nu in till myndigheterna om hur vi skall värna om Ätran och våra övriga reglerade vattendrag. Skall hänsyn tas till en god ekologisk status?

Sverige har antagit 16 miljömål där några rubriker är “Levande sjöar och vattendrag”, “Levande hav” och “Rik biologisk mångfald”. Omoderna vattendomar skall nu omprövas i Ätran med början 2024.

Havs- och vattenmyndigheten har sänt ut en remiss gällande ”Vägledning för att definiera ekologisk potential” (Dnr 01821-2022). Här inbjuds kommuner, vattenråd och olika intresseorganisationer att lämna synpunkter som är viktiga för omprövning och förvaltning av vattendragens resurser. Enligt lagstiftarens intentioner skall därvid miljömål och energimål jämställas vilket är en svår uppgift.

Energiföretagen svarar att “Åtgärder för uppnående av god ekologisk status GES skulle få orimliga konsekvenser för verksamheten och samhället”. De föreslår att “Vattenmyndigheten utnyttjar alla EU-rättens möjligheter till lägre ställda kvalitetskrav för att säkerställa en nationell effektiv tillgång på vattenkraftsel”. I vägledningen står det att särskild hänsyn för uppströms och nedström vandring för ål alltid ska tas i de områden där ålen funnits naturligt. Energiföretagen skriver i sitt remissvar “Att genomföra åtgärder i vattendrag som sedan länge saknar naturlig invandring av ål …. bidrar inte till detta mål. Vi anser därför att formuleringen i vägledningen bör strykas”.

Skogsindustrierna skriver i sitt remissvar: “Det kan vara relevant att säkerställa hållbara populationer av djur och växter på vattendragsnivå. Men det är inte säkert att det är relevant, särskilt när det gäller vattenförekomster som är kraftigt förändrade genom t.ex. dammar för vattenreglering”. “Om en vattenförekomst är omdefinierad till sjö – ska den jämföras med en sjö. En sjö omfattar tex inte lekområden för strömlevande arter”.

Naturskyddsföreningen skriver i sitt remissvar att “de ser med oro på Vattenmyndigheternas (VM) förslag att miljökvalitetsnormen God ekologisk potential (GEP) endast ska gälla i 30 procent av de 658 vattenförekomster som klassats som Kraftigt modifierade vatten (KMV) på grund av vattenkraft”. “Huvudregeln är att miljökvalitetsnormen för KMV ska fastställas till GEP. Trots detta föreslås endast fiskvägar i 45 procent och minimitappning i 30 procent av de anläggningar där det skulle behövas enligt myndigheternas egen bedömning”.

Falkenbergs kommun skriver ett i huvudsak positivt yttrande för bevarandet av naturresurserna i Ätran. Tyvärr anges felaktigt att Ätranlaxen endast reproducerar sig i Högvadsån. De viktigaste reproduktionsområdena för Ätranlaxen ligger i Ätrans huvudfåra nedströms Ätrafors. En viktig åtgärd är därför minskad korttidsreglering.

När vatten släpptes i torrfåran vid Herings kraftverk (Hertingforsen) återställdes en årlig reproduktion av ca 30 000 laxyngel! Detta torde inte vara obekant för Falkenbergs kommun.

Veckans bildspråk

En bild säger mer än 1000 ord. Vi kommer här att varje vecka publicera “talande” naturbilder för att ge naturen en röst.

Vecka 4 2022 (Tigerns år)

En svenk ål tigerden är oftast död,
flyter med strömmen och är randig .

Men är ålen Tyst? Lyssna här ca 1:40 in i inslaget!

Vecka 5 2022

Zebran är ett randigt djur

Ålen har inga ränder- om den har tur

Vecka 6 2022

Bättre en ål i handen än tio i skogen

Ålen i handen lever, även om den är stoppad av dammen, men ålarna på tippen i skogen hamnade på kraftverkets galler och är döda

Vecka 7 2022

Ingen vill ta i ålfrågan ens med tång.

Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. – Utgivningsår 1555.

Ålen är en förnybar resurs som funnits i 70 miljoner år! Svenskt ålfiske var kungligt och fiskens fria vandring reglerades med “Kungsådra”.

Vecka 8 2022

Bakom lyckta dörrar……

Dörren är stängd till ålens hem.

Länsstyrelsen har tillsyn men ingen behöver rapportera hur många glasålar som stoppas eller hur många blankålar som körs till tippen.
Länsstyrelsen har dessutom befriat bolagen från domstolens krav om fria vandringsvägar för ålynglen.

Vecka 9 2022

Svensk ål biter

Den svenska produktionen av ål är Europas mest högkvalitativa och vi står också för en stor procent av alla ålhonor i EU. Ål  är också ett material som har lång livslängd och kan återproduceras i all oändlighet (70 miljoner år).

Vecka 10 2022

Förnybar ål – ålen är en förnybar naturresurs som fullbordat sin livscykel i 70 miljoner år! Tills nu………………………………………………………..

Vecka 11 2022

Förlorade ägg – får man när man knäcker äggen eller när ålhonans ryggrad knäcks i turbinen

En ålhona på 2 kg kan ha över 6 miljoner ägg. Dessa blir till nya glasålar när hon leker i Sargassohavet. De flesta ålhonorna dör i de svenska kraftverken när de blivit könsmogna efter 10-15 år och skall vandra tillbaka till sin födelseplats och leka.

Vecka 12 2022

Ålen och vandringsfisken är viktiga kulturbärare. Vattenkraften dödar nu årligen saklöst över 99% av alla ålar på deras vandringar som pågått under hundratals och tusentals år.

Teckning: Olaus Magnus ålfångst.

Vecka 13 2022

Den svenska ålens nya livscykel;
Flygtransporterad, karantäniserad, modifierad, biltransporterad, utplanterad och deformerad.

Deformerade ålar vid svenskt men tysklandsägt kraftverk.

V 14,15,16,17,18 liksom alla andra veckor

Ålyngelledare saknasatt använda ledningskollen är gratis

Vägen är avstängd, ålyngelledare saknas, väghållaren befriad från underhåll i Ätran.

Vecka 19

Save Our SilvereelÅlen biter i gräset

Bygg Betagaller – Blankålen Behöver Befrias!

Ålen offras och biter i gräset – endast ett kraftverk i Ätran – vid Herting – har fisksäkra betagaller för fiskens säkra utvandring.

Vecka 27

Fjäriln vingad syns på Haga…..

Dagfjärilarna har minskat i alla Sveriges län utom två beroende på omställningen till ett mer storskaligt jord- och skogsbruk. Av de 117 arter som är bofasta i Sverige är en tredjedel (39 arter) rödlistade och av dessa bedöms 18 arter som hotade. 

Väddnätfjärilen har försvunnit från sex län i Sverige.