Rapportering av kalkningsanslaget

2018-04-10 Havs-och vattenmyndigheten ska i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2017 redovisa hur bidraget till kalkning av våra vatten använts. Redovisningen ska lämnas till Miljö-och energidepartementet senast den 31 mars 2018. 

Rapporten kan läsas i sin helhet här.

“Länsstyrelserna i Jönköping, Västra Götaland, Örebro och Västmanland anger i sin återrapportering att de planerar nykalkning eller utökad kalkning för att följa miljökvalitetsnormer för länets vattenförekomster. Övriga länsstyrelser ställer sig avvaktande eller är i dagsläget osäkra på om ett behov föreligger” sägs i rapporten.

Halland kalkar för livet! Det var slogan vid Falkenbergs kommuns 30-årsjubileum för verksamheten. Nu har det gått ytterligare tio år av lyckad kalkningsverksamhet och vi firar i år 40-årsjubileum!

I Halland kalkas i dagsläget 245 sjöar. Det finns  1030 sjöar större än en hektar som är i behov av nykalkning. Många små sjöar är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och för att upprätthålla en god produktion av den hotade ålen. Gädda, gös, abborre och mört är viktiga för en levande landsbygd. 

Hur det kommer sig att Hallands län är osäkra på om det föreligger ett behov av nykalkning framgår inte av rapporten. 

Läs mer om nykalkning här.

Det är ca 10 år sedan Falkenbergs kommun ansökte och fick nykalkningsbidrag från EU till några av kommunens okalkade sjöar!