Hertingprojektet sammanfattas

2018-12-28 Länsstyrelsen i Hallands län har i en publika-tion 2018:16 sammanställt erfarenheterna från Hertingprojektet.

Länsstyrelsen skriver att : ” Syftet med slutrapporten är att samlat beskriva erfarenheter och lärdomar från genomförandet av projektet Hertingforsen. I rapporten har alla som deltagit under genomförandeprocessen fått möjlighet att lämna sina synpunkter och erfarenheter som kan vara till nytta för de som i framtiden planerar att genomföra liknande projekt”. 

De som lämnat sina synpunkter är: Falkenbergs Energi, Kammarkollegiet, Skanska,  WSP, Falkenbergs kommun, Fiskevårdsteknik AB och Länsstyrelsen, Kulturmiljö.
Läs Länsstyrelsens rapport om samlade erfarenheter här.

Falkenbergs kommun och FEAB har främst lämnat synpunkter från ett beställar- och ägarperspektiv och Länstyrelsen med avsikt på kulturmiljön. Detta innebär att de viktiga synpunkterna på natur-, miljö- och hälsa saknas i denna rapport. Liksom en analys av de ekosystemtjänster som blivit följden av projektet.

För att få en bättre helhetsbild av projektets positiva miljö- och naturvårdsaspekter kan den intresserade ta del av den rapport som skrevs av Firma Ingemar Alenäs f.d. kommunekologen i Falkenbergs kommun, och som delfinansierades av Länsstyrelsen i Hallands län:
Hertingprojektet – Positiva effekter för vandringsfisk i Ätran 2008-2017 – med en historisk återblick

Rapporten från Naturresurs rinnande vatten, Karlstads universitet ger även en inblick i projektets ekologiska konsekvenser:
Slutrapport Hertingprojektet – Förstudie och uppföljning av åtgärder för förbättrad fiskpassage 2007-2015

Hertingprojektet är ett av Hallands största dammrivningsprojekt som givit många lärdomar inför kommande, liknande projekt. De största lärdomarna är de omfattande positiva effekter som projektet fått på Ätrans bestånd av vandringsfisk och vad det betytt för Ätrans ekosystem och förbättring av Ätrans internationella N2000 värden.

Slutsatsen från projektet beskrivs av Havs- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, Falkenbergs kommun och Karlstads Universitet:  “Åtgärderna följer rekommendationer angivna i Havs- och vattenmyndighetens rapport, 2013:14. Den nya nedströmspassagen är att betrakta som bästa möjliga teknik vid kraftverk av liknande storlek och typ”.

Läs mer om Bästa Möjliga Teknik på Havs hemsida.