Hertingprojektets positiva effekter

2016-05-17 Hertingprojektet är enligt Karlstads Universitet bästa möjliga teknik (BMT). Det är unikt att man löst fiskvandringen både för uppvandrande fiskar och utvandrande fiskar samt att man noggrant dokumenterat åtgärden både före och efter utförandet.

Därför vet vi att den tidigare åfåran där vi nu släpper vatten fungerar som reproduktionsområde för 13-14 000 laxyngel årligen. Därför kan vi anta att ett flöde vid Ätraforsen skulle ge samma positiva resultat. Detta har också Fiskeriverkets tidigare utredningskontor visat.

Därför vet vi att ca 1500 till 2000 fler laxar årligen vandrat upp till sina lekområden under de två åren efter restaurering. Detta ger grunden för en förbättrad produktion och ett förbättrat laxfiske. Öppnade vandringsvägar gör att laxen åter vandrar naturligt i Hallands laxåar.

I mitten av maj 2016 hade 66 leklaxar lyfts vid Nydala kvarn i Högvadsån vilket är det bästa resultatet vid denna tidpunkt sedan 1954!

Kung Carl XVI Gustaf: “Förhoppningen är att återställandet av Hertingforsen kan ge mod och inspiration till andra kraftverksägare att genomföra åtgärder som är till gagn för den biologiska mångfalden och ökar möjligheten till ett gott sportfiske”.

Läs mer
Hallands Nyheter 2016-05-17 Ekologikonsulten om projektet. Klicka här
Hallands Nyheter 2016-05-10 Ätrans sportfiskeförening om projektet. Klicka här
Fiskeguide i Falkenberg 2016-08-29 om fisket i Falkenberg.
Klicka här.
Hertingprojektet – ett lyft för Ätrans unika laxbestånd HN

Not. 1. Positivt om man utökar biotopvården vid laxbron.
Not. 2. Fångsten står i relation till antalet fiskande.

2016-08-10 Hertingprojektet har stora positiva effekter
för den biologiska mångfalden och ekosystemen i Ätran.
Samtidigt som merparten av elproduktionen kunde bibehållas!

När Hertingdammen byggdes 1944 utestängdes alla ålar, havsnejonögon, flodnejonögon och övriga svagsimmande arter från sina uppväxtområden i uppströms belägna områden. Detta är huvudorsaken att alla dessa arter nu är rödlistade och hotas att försvinna från våra vatten. När dammen byggdes torrlades dessutom Hertingforsen där forsens levande ekosystem med sländor, fiskar, fåglar och däggdjur utplånades.

När dammen revs och Hertingforsen restaurerades 70 år senare återställdes vandringsvägen för ålar, havsnejonögon, flodnejonögon och övriga svagsimmande fiskarter som åter kunde vandra till sina förlorade uppväxtområden uppströms. Över 10 000 ålyngel kan nu årligen vandra till sina uppväxtområden ovanför forsen.  Forsens levande ekosystem återuppstod, sällsynta sländor, strömstarar, kungsfiskare m.fl. arter återkom till forsen! Vissa arter av slänor finns endast här i hela Skandinavien. Forsen har nu på endast två år återfått sin naturliga produktion av 14 000 laxar och otaliga öringar och andra arter!

Författaren av ledaren Småskalig vattenkraft i HN 2016-08-10 borde kanske ta ett studibesök vid den restaurerade Hertingforsen i Falkenberg? Då skulle man få ett nytt perspektiv till sitt uttalande: “Vad vi pratar om är små kraftverk som byggts för så längesedan att de därmed redan under minst 100 år påverkat den omgivande naturen och naturen med alla sina ingredienser har å sin sida anpassat sig efter de förutsättningar som funnits sedan verken byggdes”.
Och inte torgföra villfarelsen att laxar kan anpassa sig till en torrlagd fors eller att hotade ålar och nejonögon kan anpassa sig till att vandra genom betong. Och istället bli positiv till att vi gemensamt med bästa möjliga teknik återställer vattendragens naturliga förhållanden och biologiska mångfald med en bibehållen produktion av grön energi.
Havsnejonögat som nu når sina lekområden tack vare restaureringen av forsen med vandringsvägar, är äldre än dinosaurierna och har anpassat sig till vattnets ekosystem i över hundra miljoner år!