Kategoriarkiv: Laxens år 2019

Hertingforsen och edna

2019-09-19 I dag finns Firma Inger och Ingemar i vindskyddet vid Hertingforsen. Vi får besök av två forskare från Firma Aqua Biota som är här för att leta efter puckellax i Ätran.

De använder sig av den senaste tekniken med eDNA. Hur går detta till? Vilka möljigheter erbjuder denna moderna teknik att avslöja Ätrans hemliga djurliv? Kom till oss och få mer information.

Hertingforsen var torrlagd under 70 år men nu finns här ca 30 000 laxyngel och ca 30 miljoner evertebrater. Kom och få mer information om det spännande Hertingprojektet! Vi finns på plats efter det att Erik Degerman hållit sitt spännande föredrag om atlantlaxen på Vallarnas scen. Välkomna! Hälsar Firma Inger o Ingemar Alenäs.

Havsnätverket vid Hertingforsen

2019-09-15 Laholmsbuktens havsnätverk guidades i dag vid Hertingforsen av Firma Inger o Ingemar Alenäs. Gårdagens teoretiska avsnitt kompletterades i dag med ett besök i naturen vid Stensån, Lagan och Ätran vid Hertingforsen.

Laxens år 2019 lyfts frågan om fria vandringsvägar och vatten för Hallands vandringsfiskar. Hertingprojektet är ett av de mest handgripliga och lyckade projekten där bästa möjliga teknik har använts för att uppnå visionen om frisk fisk i friska vatten.

2019-09-15 Laholmsbuktens havsnätverk guidas vid Hertingforsen.

Deltagarna fick många fakta vad som händer när man naturligtvis tar hänsyn till naturen och återställer den sedan istiden forsande miljön med fria vandringsvägar:

  • Laxuppvandringen ökar från ca 2000 till ca 4000 fiskar
  • Hertingforsen producerar ca 30000 laxyngel och ca 3000 ålyngel
  • Tiotusentals naturligt invandrande ålyngel kan nu fortsätta sin vandring uppströms
  • Hertingforsens ekosystem har återupprättas med däggdjur (utter, fladdermöss), fåglar, fiskar och bottenfauna (ca 32 miljoner individer av nattsländor, dagsländor, musslor, kräftdjur mm).
  • Storleken på laxen och havsöringen ökar väsentligt.
  • 2018 såldes fiskekort för 83000 kr i Hertingforsen.
  • Falkenbergarna har fått tillbaka forsen som “lånats” i 70 år.
  • Energiproduktionens minskning motsvarar ett vindkraftverks produktion, medan det socioekonomiska nettonuvärdet enligt länsstyrelsen är 65 miljoner kronor.

Sveriges ålförvaltningsplan (ÅFP) säger att Ätrans möjliga, teoretiska ålprduktion var 1878 ålar och därför är Ätran av mindre intresse att bevara för ålens skull. Faktiska mätningar utförda av Karlstads Universitet har publicerats i “Ål i Ätran” och visar att det årligen (2010 och 2011) vandrar ut ca 5000 vuxna ålar från Ätran! Trots att all naturlig ålyngelinvandring nu stoppats vid Ätrafors. Den naturliga invandringen av ålyngel var tidigare enligt kraftbolagen flera hundratusen yngel årligen och gav upphov till en utvandring av tiotusentals stora honålar årligen från Ätran! Detta är långt mer än experternas predikterade produktion (1878 ålar) vilket får till följd att fel beslut tas om värdet av restaurering av vandringsvägar i Ätran och andra hallandsåar!

Energimyndigheten har vidare viktat värdet av Energimålen och Miljömålen med samma värdeskala från 0 till 1 där noll är obefintliga värden och ett är mycket stora värden. (Rapport 2014:14). Dessa viktade värden ligger också till grund för beslut om värdet av restaurering av älvarnas naturmiljöer i förhållande till energimålet. I sin redovisning logaritmerar myndigheten skalan för energimålet så att det verkar som Ätrans närmast obefintliga värde för energimålet växer och hamnar en bra bit upp på skalan. I sin redovisning av miljömålet börjar myndigheten skalan inte på noll utan på 0,3 vilket “visuellt “förminskar” miljövärdet. Denna redovisning av värdena är inte seriös! Om man vänt på skalorna hade Ätrans miljömål hamnat nära ett på skalan och Ätrans Energimål hade hamnat i botten utanför diagrammet! Den värsta missbedömningen görs ändå när man avsätter ett värde på miljömålet i Ätran på under 0,4. Motiveringen är att Ätran är försurad och övergödd och inget av detta stämmer! På N2000 sträckan från havet till Ätrafors och från Ätrafors till Skåpanäs är Ätran varken övergödd eller försurad! De stora nationella och internationella naturvärdena negligeras helt!

Hertingprojektet och Hertingforsen ligger nu som ett levande bevis på vad som händer om man restaurerar Ätrans forsar. Livet återvänder och Länsstyrelsen bedömer nettonuvärdet av Hertingforsens restaurering (ca 450 meter) till 65 miljoner kronor! Man skulle vilja säga till Energimyndigheten, gör om, gör rätt och tag vederbörlig hänsyn till våra forsar som är livsviktiga för laxen, havsöringen, havsnejonögat, ålen, majfisken och människan!

Laxens dag Lagan

2019-09-14 Havsnätverket Laholmsbukten arrangerade i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten och Sportfiskarna ett seminarium med rubriken: “Överlever laxen i Halland”?
Margareta Lindgren “spindeln i nätet” för Havsnätverket

Havsnätverket består bl.a. av Naturskyddsföreningarna i Bjäre, Halmstad och Laholm där eldsjälen Margareta Lindgren var sammanhållande för dagens evenemang.
På plats i Lagagården fanns ett digert startfält av föredragshållare:

Från vänster i bild Erika Axelsson, Hans Schibli och Elisabeth Thysell alla Länsstyrelsen i Halland, Lukas Österling Länsstyrelsen i Skåne, Daniel Melin Jordbruksveret, Per Ingvarsson fiskevårdskonsult, Sven Björk och Christer Borg båda Älvräddarna samt Christina Lindhagen Sportfiskarna.

Lennart Henrikson känd limnolog och bl.a. vinnare av priset Sjöstjärnan 2019 var en suverän moderator för hela tillställningen. Till sin hjälp hade han laxen Lage som höll ordning på föredragshållarnas tider. Vad Lage tyckte om den föreslagna tiden om omprövning av vattenkraften i Lagan först 2035 vet vi inte, men Lage såg ganska grön ut vid blotta tanken. Dessutom var Lage säkert odlad för det verkade som om endast hälften av Lages laxgener följt med från födseln. Lage var också kroppsligt halverad vilket händer många fiskar vid kraftverkspassager, så Lennart fick vara Lages förlängda arm.

Legendariske fiskerikonsulenten Brodde Almer inledde med att berätta om Laxens historia i Halland och ingen är mer förknippad med laxen än Hallands tidigare “laxkonsulent”. Tack vare Broddes insatser har vi nu Laxen som vårt eget landskapsdjur i Halland!Tongångarna i samtliga föredrag var genomgående positiva och genomsyrades av Broddes slogan “Det som är bra för laxen är bra för Halland!”

Dagens nestor Brodde Almer och moderator Lennart Henrikson.

Insatser med kalkning, minskat garnfiske, biotopvård och förbättrade vandringsmöjligheter har gett en god start för den fortsatta förvaltningen av Hallands laxbestånd. Jordbruksverket visade på isländska och kanadensiska modeller för laxförvaltning som kan ge stora ekonomiska utbyten, men behöver anpassas för svenska förhållanden. Älvräddarna och Sportfiskarna visade på att de mindre kraftbolagen nu kan få full ekonomisk kompensation för att återställa laxens miljö då energiöverenskommelsen gett 70 miljarder i skattelättnader för branschen. Flera föredrag visade på de stora värden som kommer fram om vi fortsätter att restaurera Hallands laxåar! Länsstyrelsen i Skåne berättade om att fria fiskvägar i Rönne å kommer allt närmare en lösning tack vare ett idogt arbete och samverkan mellan alla berörda. Det finns hopp för laxen!

I morron Söndag besöker Havsnätverket bl.a. Hertingforsen i Falkenberg där Firma Inger o Ingemar Alenäs guidar och berättar om Hertingprojektet. Där har forsens befrielse och fria vandringsvägar blivit verklighet! Och de goda resultaten har inte låtit vänta på sig!

Välkomna!

Stockåns laxar väntar

2019-09-12 För fyra år sedan 2015 fick Falkenbergs kommun en miljon kronor för att bygga en fiskväg i Stockån vid Okome. Laxar öringar och ålar väntar fortfarande nedanför dammen…….

Hallands Nyheter intervjuade 2015 ansvarig tjänsteman om glädjebeskedet för Högvadsåns och Stockåns laxar, där tusentals laxyngel kan produceras på de tidigare stängda områdena i Stockån:
“– Det är mycket positivt att vi får de här pengarna. I och med att vi har öppnat upp Hertingsforsen blickar vi nu längre upp”.
Läs mer här.

Dammen vid Stockån 2019-09-12. Det är hit Falkenbergs kommun blickar 2015 där man fått en miljon kronor för att bygga en fiskväg för våra hotade vandringsfiskar.

Läs även Naturnytts tidigare artikel “Guldregn över laxen”.
Ätrans laxar och ålar har fått milontals kronor genom olika beslut av Falkenbergs kommun, Länsstyrelsen och Regeringen. Det omfattande Hertingprojektet där man fick drygt 40 miljoner och tillstånd 2012 genomfördes hela projektet under ett år 2013.
De betydligt enklare projekten vid Stockån och Ätrafors, som beslutats av KS i Falkenberg, verkar nu ha skjutits på en obestämd framtid. Laxarna väntar otåligt nedanför dammarna att få tillgång till sina tidigare lek- och uppväxtområden!

Laganlax i Ätran

2019-09-10 Odlade laxar från Lagan sprider sig nu till Ätran.
Vilka konsekvenser kan detta få för våra få kvarvarande vilda laxbestånd i Halland? De vilda laxbestånden borde prioriteras!

Årligen planterar kraftbolaget Statkraft ut ca 90 000 odlade smolt i Lagan och ca 30 000 odlade smolt i Nissan. Totalt över 100 000 odlade laxsmolt årligen. Då laxens lekområden i huvudsak är stängda i Lagan görs detta enbart för att man skall få ett sportfiske på odlad lax. Om avsikten var att hjälpa Lagans laxbestånd skulle istället resurserna satsas på att öppna upp befintliga, naturliga lekområden för Laganlaxen. På samma sätt som gjorts i Hertingforsen i Ätran!

Odlingen riskerar att försämra genetiken ytterligare hos eventuellt kvarvarande naturlax i Lagan. Vad som är än värre är att dessa odlade degenererade laxar inte hittar “hem” till Lagan utan vandrar upp och förorenar värdefulla laxåar som Stensån, Fylleån och Ätran med främmande laxar och nya laxsjukdomar. Sportfiskarna uppmanas att inte återsätta dessa odlade laxar i Ätran.

2019-08-08 Främmande Lax (börling) med klippt fettfena vandrar upp förbi kameran vid Herting i Ätran. Källa: www.fiskdata.se
2019-09-10 Främmande Laxhane 75 cm med klippt fettfena vandrar upp i Ätran vid Herting. Källa: www.fiskdata.se
2019-09-10 Främmande Laxhona 94 cm med klippt fettfena vandrar upp i Ätran vid Hertings fiskräknare. Källa: www.fiskdata.se


På 1980 talet spreds laxdjävulen (Gyrodactylus) med utsatta laxyngel från Laholms laxodling till Ätran. Då var det kompensationsutsättningar från Laganodlingen direkt i Ätran som orakade problemen. Dessa utsättningar har nu upphört då det visade sig att en dödlig laxsjukdom spreds med de odlade laxarna.

Videokameran vid Herting registrerar nu fettfeneklippta, odlade laxar som förorenar Ätrans unika laxbestånd med fel gener och eventuella sjukdomar. Odlade laxar har många brister som ex försämrat “homing” beteende vilket gör att de vandrar till fel älv.

Laxen är Hallands landskapsdjur och man borde vara mer intresserad av att bevara åarnas unika laxbestånd och inte sprida genetiska föroreningar och sjukdomar i våra älvar. Om man vill förbättra laxbeståndet i Lagan är den rätta vägen att återställa de naturliga miljöerna och den naturliga laxproduktionen. Odlingen har redan orsakat tillräckligt med bekymmer i Ätran. Och vad som händer i de mer känsliga små laxåarna kan vi bara ana. Det är dags att ta tag i Hallands laxförvaltning och återställa förlorade laxmiljöer och laxbestånd på ett hållbart sätt.

Enligt Havs- och Vattenmyndighetens författningssamling får tillstånd för utsättning eller flyttning av fisk inte avse fisk med smittsam sjukdom eller ske till vattenområden som med stöd av bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken har angetts vara av riksintresse för yrkesfisket, naturvården eller friluftslivet, om åtgärden påtagligt kan skada något av dessa intressen. Med vattenområde menas det vatten inom vilket fisken kan vandra eller sprida sig. Den odlade Laganlaxen simmar bevisligen till Ätran som är ett skyddsvärt riksintresse.

Utsättning av ca 40 000 laxar med klippt fettfena sker årligen i Göta Älv. 2019-09-24 kommer fler fettfenklippta, främmande laxar i Ätran. Antalet främmande laxar bör registreras från kameran vid Herting. Prover bör också tas för att säkerställa vilket ursprung som dessa laxar har då laxen har ett vandringsmönster från söder mot norr längs kusten. Odlad lax har sämre homingbeteende än vild lax.

2019-09-24 Främmande fenklippt lax på 74 cm i kameran vid Herting

Laxens år 2019

Torsdagen den 19 september firas Laxens dag i Falkenberg vid Hertingforsen och laxfisket. Välkomna!

Firma Inger o Ingemar Alenäs kan ni träffa kl 18.30-20.00 vid Hertingforsens vindskydd, där vi berättar historien om hur Hertingforsen varit torrlagd i 70 år när naturkrafterna tog över. Nu är vi på femte året sedan Kung Carl XVI Gustafs´ invigning och forsen har fått tillbaka vattnet och ett nytt liv med tusentals nya invånare!

Strömstaren känner sig hemma i Hertingforsen tillsammans med laxar, ålar och dagsländor

Projektet kostade drygt 45 mijoner kronor men nettovinsten har av länsstyrelsen beräknats till ca 65 miljoner för endast en del av de värden och ekosystemtjänster som forsen skapat.

Elfiske är en av de aktiviteter som visas Laxens dag. Hur går elfiske till egentligen?

Elfiske är ett sofistikerat sätt att bedöma antalet fiskar som Hertingforsen producerar…… Laxens dag har en exklusiv visning av tekniken för intresserade.
Firma Ingemar Alenäs träffas vid Stn 5 “Fri vandring” där vi berättar om den unika Hertingforsen
Lördagen och söndagen den 14-15 september firas Laxens dag av Havsnätverket Laholmsbukten med föreläsning på lördagen och bussresa till Stensån, Lagan, Nissan och Ätran på söndagen. Läs programmet här.

Firma Inger och Ingemar deltar även vid detta event med en guidning efter söndagens lunch för bussresenärerna vid Hertingforsen.

Rubriken för Havsnätverkets arrangemang är “Överlever laxen i Halland?” Ett enkelt svar är att i Hertingforsen där Falkenbergs Energi släpper 11 kubikmeter vatten per sekund överlever laxen, leker och producerar tusentals yngel. I Ätrafors N2000 område där Uniper inte släpper något vatten och torrlägger, dör laxen och laxrommen!
Vi väntar oss därför att denna enkla, självklara åtgärd (=vatten) kommer att tillämpas i samtliga naturliga fåror i Hallands åar där vattenkraften nu torrlägger laxens naturliga miljöer!

Instängd, döende lax i torrfåran nedströms Ätraforsdammen.

Se den instängda laxens dödskamp vid Ätrafors här (Länk till Youtube)