Miljöåtgärder för vattenkraften

2022-01-14 Umeå Universitet visar i en ny rapport att det går att vidta omfattande åtgärder för att göra vattenkraften mer miljövänlig samtidigt som det bara blir små förluster i vattenkraftsproduktionen. Läs pressmeddelande från universitetet här.

Sveriges Riksdag tog nyligen ett beslut om att Regeringen skall tillse att det görs fler åtgärder för att motverka vattenkraftens oönskade miljöeffekter. Läs mer här.

Falkenbergs kommun och Falkenberg Energi har år 2013 genomfört en ekologisk anpassning av sina vattenkraftverk vid Herting (se ingressbild). De ekologiska resultatet har varit mycket positivt. Läs mer här. Länsstyrelsen har beräknat att nettonuvärdet av projektet var plus 65,3 miljoner kronor när alla kostnader fråndragits! Läs mer här.

Länsstyrelsen i Halland rapporterar 2021: “vid den senaste statusklassningen av Hallands vatten bedömdes endast 23 procent ha god ekologisk status. Länets största miljöproblem i sjöar och vattendrag är fysisk påverkan. Fysisk påverkan är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i rinnande vatten. Dammar behöver åtgärdas för att skapa fria vandringsvägar upp- och nedströms”. Läs mer här. Samtidigt har Länsstyrelsen i Ålplan Ätran godkänt att vattenkraften är befriad från att hålla fria vandringsvägar för ålen!

Behovet är verkligen stort då fysisk påverkan på våra vatten är ett av Sveriges och Hallands största miljöproblem. Harren har utrotats från Lagan. Arter som ål, havsnejonöga och majfisk hotas att försvinna från Sverige och flera genetiskt unika stammar av lax och öring har försvunnit eller är på väg att försvinna. Har vi insett att vi här och nu är på väg att utrota några av våra viktiga svenska karaktärsarter?

Kraftverksdammar hindrar mer än 90% av vandringsfisken från att nå sina uppväxtområden i inlandsvattnen. Återstår mindre än 10%. Av dessa 10% dör mer än 90% i turbiner och galler när de skall vandra tillbaka ut till havet. Återstår mindre än en procent av tidigare livskraftiga bestånd av ål, havsnejonöga samt genetiskt unika laxbestånd hotas av undergång. Läs mer här.

“Döda fallen” vid Yngeredsfors där det tillfälligt “spills” lite vatten från ovanliggande kraftverksdamm. Torrläggning stöds av nuvarande vattendom. Kostnaden är låg för att återställa vattenflöde och ekologi. Läs mer här.

Korttidsreglering och torrläggning av tidigare vattenrika åfåror, numera kallade “döda fallen”, lägger ytterligare lök på laxen. Därför är det nu mycket glädjande att Umeå Universitet i sin nya rapport visar att man med en ekologiskt anpassad reglering kan rädda stora delar av de nu påverkade ekosystemen och de hotade arterna. Läs mer här.

Uppdrag Granskning redovisade nyligen nuläget i våra svenska inlandsvatten där den hotade ålen lider stora förluster. Statliga Vattenfall har dragit in åtgärder för att rädda ålen (utsättningar) med motiveringen att lönsamheten minskat. De nu uteblivna åtgärderna kostade dock mindre än en promille jämfört med Vattenfalls vinst. Riksdagens beslut om fler miljöåtgärder i vattenkraften är därför välkommet och behöver genomföras utan dröjsmål för att rädda den hotade ålen.

Naturnytt har tidigare rapporterat om den förödande korttidsregleringen i Ätran som årligen reducerar reproduktionen av den unika laxstammen med 34 500 smolt. Läs mer här. Ätran har över 30 vattenkraftverk som enligt Ålplan Ätran och Länsstyrelsens godkännande är befriade från att hålla fria vandringsvägar för ålen. Ätran skall 2024 omprövas i den nationella planen för “moderna miljövillkor för vattenkraften”.

Vad säger ålensjälv om saken? Lyssna här ca 1:40 in i inslaget!