Ängens dag firas

2023-08-04 Första helgen i augusti firas ängens dag på ett hundratal platser runt om i vårt avlånga land.

Ängsmarkerna är artrika biotoper i mulens landskap som behöver vårdas och bevaras. I dag finns endast en procent av ängsmarken kvar. En kvadratmeter svensk äng kan ha 50 djur och växtarter vilket är en artrikedom lika stor som i regnskogen! (Källa Naturskyddsföreningen).

Blomrika ängsmarker har inventerats i Tätortsnära natur i Vessigebro och en skötselplan har upprättats. Läs skötselplanen här. En av Vessigebros “pärlor” är Montessoriängen som har mycket högt skyddsvärde och högsta prioritet (1 på en tregradig skala) för skötselåtgärder.

2023-08-05 Blomsterprakten är överväldigande på den välskötta "Montessoriängen" i Vessigebro
2023-08-05 Blomsterprakten är överväldigande på “Ängens dag” i den välskötta “Montessoriängen” i Vessigebro. Klicka på bilden.

Vessigebro vägsamfällighetsförening sköter förtjänstfullt ängen genom bränning, där delar av ängen bränns vart eller vartannat år. LONA-bidrag har erhållits för dessa naturvårdande insatser. Läs mer här.

Läs mer om LONA-dagen i Vessigebro här. Där finns även ett reportage från lokaltidningen Hallands Nyheter.

Inventeringar visar att Montessoriängen har ett stort antal rödlistade och hotade arter vilka har stort bevarandevärde. Här finns många arter av bin som även pollinerar fruktträden i närbelägna villaträdgårdar. Här fladdrar sällsynta och vackra fjärilar som violettkantad guldvinge, bastardsvärmare och ängsmetallvinge. Från närbelägna lövskogar (nyckelbiotoper) kommer myskbockar, noshornsoxar och den starkt hotade (EN) blåsvarta brunbaggen för att förse sig med blommornas pollen och nektar. Enligt Artportalen är fyndet av blåsvart brunbagge det andra fyndet i Halland och senast den sågs var 1969! Allt utgör en fungerande näringsväv och ängen har funnits i minst tre decennier!

Naturnytt har bland annat noterat rådjur med kid, gröngöling som födosöker på tuvmyror samt vaktel med kycklingar på ängen.

Nu ryktas det att Falkenbergs kommun planerar byggnation på Montessoriängen. Kommunens detaljplan för området anger “prickmark” som inte får bebyggas. Kommunens undersökningar visar att området har stor skredrisk och därför är olämplig som bostadsområde.

Montessoriängen kan nu firas på ängens dag som en av våra artrikaste biotoper i Falkenbergs kommun. Visst bör vi i Sverige värna och vårda den återstående procenten av de ängsmarker vi har kvar som är lika artrika som regnskogen?