Utan ålyngel ingen ål

2021-12-08 Kraftverksdammarna stoppar naturlig invandring av ålyngel. Vattenfall stoppar utsättning av ålyngel. ICES rekommenderar utsättning av ålyngel endast om nedvandringen av blankål är löst, vilket den inte är.

Den europeiska ålen är katadrom vilket innebär att den har en livscykel som omfattar leken i havet och uppväxten i våra inlandsvatten. Glasålar vandrar från havet in till kusten. Ålynglen vandrar upp i sjöar och vattendrag där de under 10-15 år växer till stora blankålar. Blankålarna vandrar tillbaka till Sargassohavet där de leker och fullbordar ålens livscykel.

Sveriges ledande ålforskare har angett att det skulle behövas en invandring av 188-360 miljoner ålyngel årligen för att upprätthålla 100% av den ursprungliga lekvandringen av blankål från Sveriges sötvatten. Kraftbolagen har årligen satt ut mindre än 2 miljoner i sötvattnen.

Vattenkraften i Ätran är befriad från att hålla vandringsvägar för ålyngel och vuxen ål mot att man sätter ut ålyngel. Vi har hamnat i Moment 22 där ålen inte kan fullfölja sin livscykel och därför går mot en säker utrotning.

Fiskerikonsulent Gösta Edman påpekade detta redan inför bildandet av Ätrans Vattenvårdsförbund 1970. Nu aktualiseras frågan åter i massmedia. Senaste artiklarna finns i Fiskejournalen och Baltic Eye.

Båda refererar till Havs- och vattenmyndigheten som ännu inte bestämt hur man skall följa biologernas och politikernas råd när man drar upp de svenska riktlinjerna för förvaltningen.

Sveriges Riksdag har satt ned foten och levererat ett beslut för bevarandet av ålen. Det bör Hav ta i beaktande. Läs mer här.

En sak är dock säker: Utan ålyngel har vi inget ålbestånd att förvalta.