Riksdagen uppmanar regeringen att rädda ålen

2021-11-27 Sveriges riksdag beslutade i torsdags uppmana regeringen att ta initiativ för “ökade åtgärder i fråga om vattenkraftens påverkan på hotade arter, inte minst den hotade ålen”. Läs beslutet här.

Bakgrunden till Riksdagens uppmaning finns att läsa i Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU6. Läs betänkandet här. Riksdagen har med en stor majoritet av 289 ledamöter ställt sig bakom Jordbruksutskottets betänkande.

Uppmaningen till Regeringen är att: “ta initiativ för att få bättre kunskapsunderlag om vattenkraftverkens ekologiska betydelse och passagelösningar samt fler åtgärder i fråga om vattenkraftverkens påverkan på hotade arter”.

I betänkandet kan man bl.a. läsa: “Det pågår en miljöanpassning av svensk vattenkraft med ambitionen att nå målen i dels EU-rätten, dels energiöverenskommelsen. Sedan januari 2019 har Sverige ett nytt regelverk som innebär att alla vattenkraftverk ska förses med moderna miljötillstånd (prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383). Det nya regelverket innebär en skyldighet att ha moderna miljövillkor för alla vattenverksamheter som har eller har tillkommit för att ha en funktion för att producera vattenkraftsel”.

“Havs- och vattenmyndigheten rapporterade hösten 2018 de åtgärder som vidtagits inom den svenska ålförvaltningsplanen. I fråga om turbindödlighet framhåller myndigheten att detta är ett område som myndigheten framöver avser att fokusera på. Enligt uppgift från Havs- och vattenmyndigheten pågår det nu förhandlingar mellan myndigheten och de sex största kraftbolagen om former för det fortsatta åtgärdsarbetet. Enligt myndigheten är målet att nå långsiktiga lösningar”.

SVT Uppdrag granskning belyste 2021-10-20 problematiken och det akuta läget i programmet “Den sista ålen”. Se programmet på SVT Play här. Riksdagen uppmanar drygt en månad senare regeringen att ta itu med detta akuta problem. Det är snabbt jobbat!

Riksdagen biföll Jordbruksutskottets förslag med 289 Ja, 20 Nej, 40 Frånvarande och ingen ledamot som avstod. Nej rösterna kom från KD. Enigheten innebär att oavsett regering skall fler åtgärder vidtas för att komma tillrätta med vattenkraftens negativa påverkan på hotade arter såsom vandringsfisken och ålen.

Naturnytt hoppas nu att Regeringen följer Riksdagens uppmaning. Myndigheter och kraftbolag måste snabbt komma överens om nödvändiga åtgärder för att vandringsfisken skall få fria vandringsvägar. Ålen, havsnejonögat och majfisken är akut hotade vilket innebär att de riskerar att utrotas. 10 miljarder kronor finns avsatta för ändamålet i en miljöfond. BMT, bästa möjliga teknik, för åtgärder finns presenterad i Heringprojektet. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida bla. under rapporter Hertingprojeket – positiva effekter här.

Pågående åldöd vid kraftverk inom Ätrans avrinningsområde.