Ätrafors “dead or alive”

2016-08-10 och 2016-08-18 Ätrans ursprungliga åfåra torrlades när kraftverket byggdes vid Ätrafors för drygt 100 år sedan.

Som man ser på de två bilderna tagna med en veckas mellanrum i augusti 2016, kör kraftverket vatten flera dagar för att sedan stänga vattenflödet. Detta sker varje år vid flera tillfällen.

Om man istället körde vatten kontinuerligt skulle åfåran vid Ätrafors användas för laxreproduktion på samma sätt som vid Hertingforsen. Om detta kan du läsa här.

När man plötsligt stänger av vatten i den gamla åfåran händer vad som brukar hända och vad som tidigare hände i Hertingforsen. Om detta kan du läsa här.

Döda åfåran vid Ätrafors är utsedd som N2000-område. Havs- och Vattenmyndigheten har nyligen gett ut en rapport där du kan läsa vad som gäller för dessa områden, Läs i rapporten 2017:15

“Det finns flera exempel där både vattenlagring och vattenreglering påverkar skyddade områden, till exempel Natura 2000-områden. Förklarande av kraftigt modifierade vatten (KMV) får inte hindra eller äventyra att normer eller mål uppnås som följer av den lagstiftning enligt vilket ett skyddat område har fastställts. Om vattenförekomsten uppfyller alla krav för att anges som kraftigt modifierat vatten, och ligger delvis i eller påverkar ett skyddat område, måste god ekologisk potential innefatta de åtgärder som behövs för att uppnå gynnsam bevarandestatus i det skyddade området. I vissa fall kan dessa åtgärder leda till att man uppnår god ekologisk status och det finns därför inte grund för att ange kraftigt modifierat vatten”.

Vatten i den torrlagda Hertingforsen innebar att det producerades ca 13 000 årsungar av ätranlax. Vatten i den torrlagda Ätraforsen (Rävigeforsen) skulle enligt utredning av Per Sjöstrand kunna ge över 20 000 nya Ätranlaxar! Vattendirektivets normer bör därför gälla och den torrlagda Ätraforsen restaureras enligt EU:s regler för vattendirektivet och Natura 2000!

Ekologer vid Umeå universitet visar att älvreglering har en negativ effekt även på landlevande djur. När fritt forsande älvar byggs ut med dammar och vattenmagasin sker en dramatisk minskning av antalet vattenlevande insekter som under vår och sommar kläcks, flyger upp på land och blir föda för olika landdjur, fladdermöss och fåglar. Detta blir naturligtvis effekten vid den torrlagda N2000 forsen vid Rävige/Ätrafors. Läs mer på hemsidan för Umeå Universitet  här.