Vad är värdet av lax och ål?

2023-02-17 Sverige måste sätta ett värde på naturens ekosystemtjänster om vi menar allvar med att skydda den svenska naturen. Sveriges naturskydd ligger långt efter övriga länder i Europa.

De grövsta exemplen på Sveriges nedvärdering av naturen hittar vi inom vattenlagstiftningen. Sverige måste ändra sin syn på naturens värde inför kommande modernisering av svensk vattenlagstiftning. (NAP)

Kraftbolagen fick under förra hälften av 1900-talet tillstånd att bygga ut forsarna i Högvadsån och stoppa laxens vandring. Ersättningen som skulle utges för förlorat laxfiske var en engångssumma på 400 kronor. Tillståndet nyttjades aldrig av bolaget.

Men säger vän av ordning, detta är väl historia? Då kan vi ta ett dagsfärskt exempel på värderingen av ålproduktionen i hela Ätrans avrinningsområde. Ålplan Ätran bildades 1983 och gäller fortfarande 2023. Föreningens uppgift är att köpa in och sätta ut ålyngel i Ätran. ”I utbyte däremot så behöver inte dammägare uppfylla andra ålägganden som finns, vad gäller ål och ålyngel”. Kraftbolagen i Ätran köper sig således fria från att följa vattendomarna att ta hand om ålen i Ätran! Vad betalar då vattenkraften för denna ”licence to kill”?  Länsstyrelsen kallade 1999 till möte för ”Ålplan Ätran”. Där beslutades att de 30–40 dammägarna skulle dela på en total kostnad på 45 612 kronor enligt 1998 års penningvärde. Detta “Gentlemens Agreement” gäller fortfarande 2023.

När det gäller tjuvfiske av ål finns ett aktuellt fall där Sveriges statssekreterare i januari 2023 dömdes för tjuvfiske av ål. Böterna för brottet fastställdes till 38 800 kronor. Men någon summa för skador på ålbeståndet (brottsoffret) verkar saknas i beslutet. Polisen beslagtog vid tillfället åtta ålryssjor och 11 ålar. Men hur ser man då på värdet av ålen i andra europeiska länder?

Ett år tidigare i januari 2022 dömdes en man som försökte smuggla 65 kilo glasål från Spanien till Marocko. Spanska Jordbruksverket (The Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Sustainable Development) värderade skadan till 7 200 000 euro. Domstolen (The Criminal Court number 1 of Algesiras) dömde förövaren till 1 år och 3 månaders fängelse plus att ersätta den värderade skadan på ålbeståndet.

Finland har infört ny lagstiftning för att skydda hotade arter. Utöver de böter som utövaren får för brott mot gällande lagstiftning skall även naturskadan ersättas. Ekonomiska värden har därför tagits fram för vad det skulle kosta att ersätta motsvarande art (fisk) i dess naturliga miljö. Värdet av en östersjölax är 2280 euro och värdet för en ål är 3510 euro. Kraftverken i Sverige har enligt nuvarande vattendomar tillstånd att årligen döda ca 100 000 blankålar på väg till Sargassohavet.
Olagligt fiske blir dyrt i Finland | SVT Nyheter

Sveriges statsministerns statssekreterare PM Nilsson dömdes att betala dagsböter för tjuvfiske av ål. Om brottet begåtts i Finland hade han dessutom dömts att ersätta den skada som han orsakade ålbeståndet; dvs. 11x3510x11,21 = 432 818 kronor. Men i Sverige ser man mellan fingrarna och tar ingen hänsyn till den skada på miljön som miljöbrotten orsakar. Statsministerns kommentar:  – ”Det kompenseras till rätt god del av att han sedan själv återkom självmant och berättade sanningen och tog de dagsböter som det ledde till. Så jag tycker att han sammantaget har agerat på ett sätt som är acceptabelt”, säger Kristersson enligt TT.

Sverige behöver utveckla samarbetet med Finland även när det gäller synen på miljöbrott. Det kan ju inte vara rimligt att samma ål som är värdefull i Finland bedöms som värdelös i Sverige.

Sverige har nu påbörjat den nationella omprövningen av omoderna vattendomar som tidigare inte tagit denna självklara miljöhänsyn (NAP). Hänsyn måste nu tas till värdet av naturen och naturens ekosystemtjänster så att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden för naturvården och den biologiska mångfalden.