Årets Julklapp

2022-12-24 Förenta Nationernas stormöte mellan ca 190 länder gav århundradets julgåva – Biologisk mångfald åt alla.

FN:s stora konferens (nr 15) om Biologisk Mångfald hade Kina som värd och hölls p.g.a. covid i Montreal i Kanada. Avtalet som slöts är och blir historiskt då det behandlar jordens viktigaste existentiella fråga; den biologiska mångfalden.

Det historiska avtalet som godkändes av alla länder inklusive Sverige innehåller fyra övergripande ramavtal och 23 olika delmål. Läs mer här COP15: Nations Adopt Four Goals, 23 Targets for 2030 In Landmark UN Biodiversity Agreement | Convention on Biological Diversity (cbd.int)

Ett av målen är att Sverige till 2030 förbinder sig att skydda och förvalta 30% av de inlandsvatten som är viktiga för den biologiska mångfalden och produktion av ekosystemtjänster.

Dessutom skall Sverige vara klara med eller ha påbörjat restaurering av minst 30% av påverkade och nedgångna (degraded) inlandsvatten. Risken för påverkan av bekämpningsmedel och skadliga kemikalier skall ha minskat med 50% fram till 2030.

Avtalet säger också att den genetiska mångfalden skall bibehållas så att arter kan bibehålla sin förmåga till anpassning för miljöpåverkan. Beståndet av Ätranlax påverkas kraftigt av dammar och korttidsreglering vilket minskar beståndets genetiska potential.

Ätran är just ett sådant vatten som är utpekat med art- och habitatdirektivet (N2000) för att det är viktigt att skydda från verksamheter vilka påverkar den biologiska mångfalden. Ålen och laxen är utestäng från alla tidigare uppväxtområden uppströms Ätrafors i Ätran. Ålen har minskat med 99% och atlantlaxen med 95%. Vårlekande siklöjan i Fegen är akut hotad av sjöreglering.

Sveriges Regering skrev i december innan man åkte till Montreal en promemoria om omprövningen av vattenkraften. (M2022/02251) Läs mer här Microsoft Word – Promemoria slutlig version remiss (regeringen.se)

Regeringen föreslår i promemorian att senarelägga vattenkraftens omprövning till moderna miljölagar i Ätran med flera vattendrag. Ätran uppströms Högvadsån (bl.a. döda fallen Ätrafors) senareläggs till 1 feb. 2028, Ätran från Fegen senareläggs till 1 september 2028 och Assman senareläggs till 1 februari 2029.

Med anledning av Sveriges antagande av Kunming-Montreal protokollet blir promemorian inaktuell och mister all trovärdighet. Svenska regeringen måste omedelbart fortsätta och öka takten i införandet av moderna miljölagar för den svenska vattenkraften.

Miljöprövningen kan beräknas ta ett år från att den påbörjas och sedan tar kraftbolagens åtgärder ytterligare några år. Tiden finns alltså inte att ytterligare förhala införandet av moderna miljölagar i Sverige.

Nu gäller från 2023 och framåt – “Biologisk mångfald åt alla “.