Ätran skall vårdas

2022-10-07 Remissvaren droppar nu in till myndigheterna om hur vi skall värna om Ätran och våra övriga reglerade vattendrag. Skall hänsyn tas till en god ekologisk status?

Sverige har antagit 16 miljömål där några rubriker är “Levande sjöar och vattendrag”, “Levande hav” och “Rik biologisk mångfald”. Omoderna vattendomar skall nu omprövas i Ätran med början 2024.

Havs- och vattenmyndigheten har sänt ut en remiss gällande ”Vägledning för att definiera ekologisk potential” (Dnr 01821-2022). Här inbjuds kommuner, vattenråd och olika intresseorganisationer att lämna synpunkter som är viktiga för omprövning och förvaltning av vattendragens resurser. Enligt lagstiftarens intentioner skall därvid miljömål och energimål jämställas vilket är en svår uppgift.

Energiföretagen svarar att “Åtgärder för uppnående av god ekologisk status GES skulle få orimliga konsekvenser för verksamheten och samhället”. De föreslår att “Vattenmyndigheten utnyttjar alla EU-rättens möjligheter till lägre ställda kvalitetskrav för att säkerställa en nationell effektiv tillgång på vattenkraftsel”. I vägledningen står det att särskild hänsyn för uppströms och nedström vandring för ål alltid ska tas i de områden där ålen funnits naturligt. Energiföretagen skriver i sitt remissvar “Att genomföra åtgärder i vattendrag som sedan länge saknar naturlig invandring av ål …. bidrar inte till detta mål. Vi anser därför att formuleringen i vägledningen bör strykas”.

Skogsindustrierna skriver i sitt remissvar: “Det kan vara relevant att säkerställa hållbara populationer av djur och växter på vattendragsnivå. Men det är inte säkert att det är relevant, särskilt när det gäller vattenförekomster som är kraftigt förändrade genom t.ex. dammar för vattenreglering”. “Om en vattenförekomst är omdefinierad till sjö – ska den jämföras med en sjö. En sjö omfattar tex inte lekområden för strömlevande arter”.

Naturskyddsföreningen skriver i sitt remissvar att “de ser med oro på Vattenmyndigheternas (VM) förslag att miljökvalitetsnormen God ekologisk potential (GEP) endast ska gälla i 30 procent av de 658 vattenförekomster som klassats som Kraftigt modifierade vatten (KMV) på grund av vattenkraft”. “Huvudregeln är att miljökvalitetsnormen för KMV ska fastställas till GEP. Trots detta föreslås endast fiskvägar i 45 procent och minimitappning i 30 procent av de anläggningar där det skulle behövas enligt myndigheternas egen bedömning”.

Falkenbergs kommun skriver ett i huvudsak positivt yttrande för bevarandet av naturresurserna i Ätran. Tyvärr anges felaktigt att Ätranlaxen endast reproducerar sig i Högvadsån. De viktigaste reproduktionsområdena för Ätranlaxen ligger i Ätrans huvudfåra nedströms Ätrafors. En viktig åtgärd är därför minskad korttidsreglering.

När vatten släpptes i torrfåran vid Herings kraftverk (Hertingforsen) återställdes en årlig reproduktion av ca 30 000 laxyngel! Detta torde inte vara obekant för Falkenbergs kommun.