hyggesbruket ger utsläpp i Canada och Sverige

2020-01-07 i en ny rapport beskrivs klimateffekterna av kalhyggesbruket i Canada. Amerikanska forskare säger sig chockade över ett utvecklat lands skogsbruk. Läs mer här.

Som varnande exempel nämns att det årligen avverkas 273 000 hektar skog i British Columbia i Kanada som totalt har 60 miljoner hektar skog. I rapporten sägs att avverkningens bidrag till utsläpp av växthusgaser är lika stora som delstatens sammanlagda officiella koldioxidutsläpp som uppgår till 64 miljoner ton.

Hur ser det ut om man jämför dessa katastrofala data med Sveriges skogsbruk? Sverige avverkar en betydligt större andel av sin skog än vad som görs i British Columbia! I Sverige avverkas årligen 200 000 hektar skog av våra 23 miljoner hektar. Detta är nästan dubbelt så stor andel av skogen jämfört med skräckexemplet från Canada.

Hur bidrar då denna kalavverkning till Sveriges utsläpp av koldioxid?Med samma uträkningsmodell som i Kanada innebär det utsläpp på nära 50 miljoner ton varje år. Det är lika mycket som de samlade utsläppen från Sveriges industri, el, värme, jordbruk, inrikes transporter, arbetsmaskiner och avfall enligt Naturvårdsverkets beräkningar 2018.

Kalhyggesbrukets största negativa effekt är dock att den utarmar den biologiska mångfalden och den långsiktiga förmågan till stabila ekosystem med långsiktig produktion av ekosystemtjänster. Särskilt som det oftast kombineras med monokulturer av granskog.

Kalhyggesbruket är också en av de starkast bidragande orsakerna till kvicksilversvartlistningen av tusentals svenska sjöar och vattendrag. Denna fråga är fortfarande aktuell men har sopats under mattan när allt handlar om C02. Gravida kvinnor och barn bör fortfarande inte äta gädda från svenska insjöar.

Slutsatsen är att det finns all anledning att se över det svenska kalhyggesbruket för både naturens och vårt eget välbefinnande.