Falkenberg förlorar på Ätrans reglering

2024-03-21 Vattenkraften i Ätran skall nu miljöprövas. Vad innebär det för Falkenbergs kommun och för Ätrans Laxfiske?

Länsstyrelsen i Halland har sänt ut en remiss (Dnr 531-2389-2022) där berörda kan framföra sina synpunkter. Remissen har bl.a. sänts till Falkenbergs kommun, Falkenberg Energi AB och Ätrans nedre fiskevårdsområde. Inga av dessa organisationer har känt sig berörda och svarat på Länsstyrelsens remiss.

Svenljunga kommun, Marks kommun, Svensk Vattenkraftförening, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät är exempel på organisationer som känt sig berörda och svarat på vad som är viktiga fakta vid förnyad miljöprövning av vattenkraften i Ätran.

I “Hållbarometern” på kommunens egen hemsida kan du läsa hur Falkenbergs kommun mår när det gäller miljömålen. “Många av de naturtyper som hyser hotade arter i Falkenberg har små och fragmenterade utbredningar vilket försvårar deras överlevnad och minskar den genetiska variationen”. “Det är nödvändigt att öka takten i arbetet med att skydda vattenmiljöer för att vi ska nå både nationella mål och internationella åtaganden”.

Nuläget i Ätran är att Uniper korttidsreglerar flödet i Ätran vid Ätrafors kraftverk. Elen betalas bäst dagtid medan betalningen är sämre nattetid och helger. Följden blir stora variationer i flödet timma för timma där variationen kan vara så stor som mellan 11 kbm/s till över 70 kbm/s.

Hertings kraftverk kan använda max 40 kbm/s och Hertingforsen skall ha ett minsta flöde på 11 kbm/s vilket totalt blir 51 kbm/s. Detta innebär att Herting måste “spilla” överskottsvatten (>51 kbm/s) i forsen samt att ingen energi kan tillverkas när Ätrafors kör närmare 11 kbm/s. Uniper gör motsvarande vinster och Hertings kraftverk motsvarande ekonomiska förluster.

Den stora förloraren är dock Ätrans ekosystem. Det beräknas omkomma 34 500 smolt årligen på grund av Unipers korttidsreglering vid Ätrafors. Man behöver inte särskild kunskap för att inse vad detta betyder för Ätrans laxfiske och för fiskevårdsområdets arbete för ätranlaxen.

Hertings kraftverk har sedan 2013 löst frågan med fri ålvandring både uppströms och nedströms kraftverket. Trots detta debiterar Ålplan Ätran fortfarande 2024 kommunen som under tio år betalat över 60 000 kronor till Ålplan Ätran för att kommunen skall befrias från en skyldighet som de inte längre har. Och pengarna går till att köpa vilda ålyngel som omflyttas från Europa till en säker död i Ätrans övriga kraftverk.

Högvadsån är liksom Ätran en viktig del av laxens barnkammare. Kraftverken vid Älvsered har tillstånd att stänga av flödet i Högvadsån. Laxens lekbottnar nedströms torrläggs. Effekten märks vid torrperioder ända ned till Köinge. Dessa kraftverk ingår i miljöprövningen.

Korttidsregleringen innebär dessutom ökad stranderosion och ökad sedimenttransport. Det torde inte vara obekant att Falkenbergs kommun haft stora bekymmer med strändernas stabilitet i Falkenberg bl.a. vid vårdcentralen. Stora summor har lagts på stenläggning och stabilisering av Ätrans stränder.

Det torde inte heller vara obekant att Falkenbergs kommun lagt ut mångmiljonbelopp för att muddra Falkenbergs hamn från stora mängder sediment som transporterats med vattnet från områden nedströms Ätrafors.

Unipers korttidsreglering försvårar också för FEAB att hålla ett lagstadgat flöde på 11 kbm/s i Hertingforsen. Vid flera tillfällen har forsen torrlagts och 2016 gick det endast 3,8 kbm/s i forsen. Detta orsakade dödlighet hos laxynglen i forsen. Läs mer här.

Falkenbergs kommun behöver engagera sig för miljöprövningen av Ätrans vattendomar. Annars blir det svårt att nå miljömålen om god biologisk mångfald i Ätran. FEAB och Falkenbergs Laxfiske mister viktiga intäkter från energi- och laxproduktion. Kommunens kostnader för mark och hamnarbeten fortsätter att öka.

Det är hög tid för kommunen att värdera Ätrans betydelse för ekonomi, ekologi och ekoturism. Det är hög tid att förbereda firandet av 10-årsjubileet för Kung Carl XVI Gustaf:s invigning av Hertingforsen 2014-04-01. Kungens avslutande ord vid invigningen är dessutom en vägledning inför kommande miljöprövning av vattenkraften.

“Förhoppningen är att återställandet av Hertingforsen kan ge mod och inspiration till andra kraftverksägare att genomföra åtgärder som är till gagn för den biologiska mångfalden och ökar möjligheten till ett gott fiske. Jag vill önska lycka till med fisket och förklarar härmed Hertingforsen invigd!”