EU föreslår ny lag om naturrestaurering

2024-02-28 Parlamentet har antagit den första EU-lagen som återställer skadade ekosystem i hela EU.

Falkenbergs kommun var tidigt ute och restaurerade för 10 år sedan den då torrlagda Hertingforsen. Drygt 40 miljoner kronor satsades och vandringsfisken fick fria vandringsvägar och habitatet för tiotusentals laxyngel restaurerades. Naturen svarade snabbt på åtgärderna och resultatet blev gott. Länsstyrelsen beräknade att nettonuvärdet för åtgärderna enbart i Falkenberg gav ett plus på 65,3 miljoner kronor när kostnaderna avräknats.

Enligt kommissionen ger den nya lagen betydande ekonomiska fördelar: Varje investerad euro ska kunna ge minst 8 euro tillbaka. Parlamentet menar att det är Natura 2000-områdena som EU-länderna bör prioritera fram till 2030. Europas N2000 områden ger ekosystemtjänster till ett värde av EUR €200–300 billion per year.
Läs mer här.

Europas floder och åar innehåller över en miljon hinder som byggts av människor, till exempel dammar och fördämningar. Syftet med den nya lagen är att få bort många av de befintliga hindren så att de system där de ingår blir mer sammanhängande. Medlemsländerna måste nu enligt lagen återställa minst 25 000 km vattendrag till fritt flödande vattendrag.

Sverige är ett EU-land som har en mångfald av vattendrag med över 10 000 dammar och vandringshinder. Ätran på svenska västkusten har en unik natur som dessutom EU har antagit i sitt nätverk av N2000 områden med SCI status.  (Sites of Community Importance). Restaurering skall nu prioriteras i dessa områden.

Den första EU-lagen som skall återställa skadade ekosystem i hela EU sammanfaller nu med ny svensk lagstiftning i den nationella planen (NAP) som under 20 år skall miljöpröva alla dammar i den svenska vattenkraften. Kraftbolagen skall till 2024-09-01 ha inlämnat uppgifter som skall ligga till grund för miljöprövning av Ätrans N2000 område.

Hertingforsen i Ätran miljöprövades redan 2012 och då öppnades 22 km fria vandringsvägar för ål, lax, havsöring, majfisk, havsnejonöga m.fl. arter från Herting till dammen vid Ätrafors. Nu finns möjligheten att öppna ytterligare 40 km stängda vandringsvägar i Ätran från Ätrafors till Skåpanäs forsar. Yngeredsforsen, Bällforsen och Skogsforsen har tystnat men är viktiga habitat för laxen som skall skyddas enligt N2000 med art- och habitatdirektivet.

Överenskommelsen med medlemsländerna antogs 2024-02-27 med 329 röster för, 275 röster emot och 24 nedlagda röster. Den måste nu också antas av rådet. Därefter kan den offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar senare.