Ålplan Ätran – en katastrof för hotad ål

2023-01-31 Vattenkraften i Ätran har tillstånd att stoppa all naturlig invandring av ålyngel till Ätran. De har också tillstånd till att döda all utvandrande blankål. Ålen i Ätran är dödsdömd.

Denna situation är mer regel än undantag i svenska vattendrag, där det före vattenkraften vandrade in 188–360 miljoner ålyngel till våra inlandsvatten. Detta faktum är orsaken till att ålen nu är akut hotad och mindre än en procent finns kvar av det en gång rikliga ålbeståndet.

Vattenkraften hade tidigare enligt domstolsbeslut skyldighet att hålla ålyngelledare. Tanken var att ynglen från havet skulle kunna vandra upp till alla inlandsvatten. Länsstyrelsen befriade dammägarna från denna skyldighet på 1980-talet mot att de betalade en årlig avgift. Detta var den definitiva dödsdomen för Ätrans ålbestånd då i princip all naturlig invandring och all naturlig utvandring av ål nu var stoppad.

Hur stor var då invandringen av ål till västkuståarna före kraftverksepoken? En fingervisning om detta ger Statkrafts insamling av ålyngel i Lagan. Insamlingen gav på 1930-talet som mest 1,3 ton ålyngel årligen. Troligen var den verkliga uppvandringen betydligt större än vad som insamlades. År 2019 insamlade Statkraft 260 kilo ålyngel i Lagan. Det går ca tusen ålyngel på ett kilo.

Ålplan Ätran bildades 1983. Föreningens uppgift är att köpa in och sätta ut ålyngel i Ätran. ”I utbyte däremot så behöver inte dammägare uppfylla andra ålägganden som finns, vad gäller ål och ålyngel”. Kraftbolagen i Ätran kunde således köpa sig fria från att följa vattendomarna att ta hand om ålen i Ätran!

Vad fick då vattenkraften betala för att få denna ”licence to kill”?  Länsstyrelsen kallade 1999 till möte för ”Ålplan Ätran”. Där beslutades att 30–40 dammägare skulle dela på en kostnad av 45 612 kronor enligt 1998 års penningvärde.

Ålplan Ätran skriver i sin verksamhetsberättelse från 2019: Styrelsen har under verksamhetsåren utgjorts av tre ordinarie ledamöter, Assman Ätran Kraft AB, ordförande, Borås Energi & Miljö AB, kassör och Sydkraft Hydropower, sekreterare. Utsättning av ålyngel sker 2019-10-07 vid: Forsa kvarn 7 kg, Kalvsjön 3,6kg, Ekefors 2,4kg och Visen 2,4kg.

Om vi antar att ett ålyngel väger 1 gram så vandrade det in ca 1,3 miljoner ålyngel årligen till Lagan respektive Ätran.  Som en kompensation för detta sätter nu bolagen ut 15 400 ålyngel på fyra platser i Ätran. Denna kompensation är mindre än 2% av vad som naturligt vandrade in i Ätran.

Kraftbolagens ålforskare på Elforsk anger att 20% av ålynglen växer upp till utvandrande blankål. Det innebär att det ursprungligen vandrade ut minst 260 000 blankålar varje år från Ätrans vattensystem. Av de ålyngel som bolagen satt ut vid Forsa, Kalvsjön, Ekefors och Visen förväntas inga överleva när de 15–20 år senare skall vandra tillbaka till sina lekområden vid Sargassohavet.

Ålplan Ätran har inneburit att Ätrans funktion som ålproducent har slutat att fungera. Det är dessutom en katastrof för Ätrans ekosystem då en stor del av fiskbiomassan utgjordes av ål.

Finska miljöministeriet har beräknat det monetära värdet av hotade arter. En ålindivid beräknas ha ett värde av 3510 euro. Kraftbolagen betalar 45 612 kronor per år för att de helt utestänger ålen från Ätran så att all produktion upphör. Värdet av produktionen var 260 000x3510x11.38 kronor per år = 10 385 388 000 kronor per år. Ålplan Ätran stoppar nu en unik ekosystemtjänst med vandringsfiskar som Ätran levererat under hundratals år innan vattenkraften byggdes ut.

Falkenbergs Energi AB skall enligt Ålplan Ätran årligen betala 6 128 kronor för att de hindrar ålen med stängda vandringsvägar i Falkenberg. Bolaget valde som bekant en annan väg och öppnade upp Hertingforsen med fria vandringsvägar för alla fiskar. Resultatet är mycket gott. Laxvandringen har ökat från 2000 till 4000 laxfiskar. Alla ålyngel har nu fri passage upp i Ätran till Ätrafors där ingressbilden är tagen.

Ätrans övriga kraftverk och dammar behöver nu åtgärdas på samma sätt som Herting. Länsstyrelsens beslut att ge kraftbolagen ”licence to kill” behöver omprövas. Det är avgörande för om ålen skall överleva och för att kommande generationer skall kunna ta del av Ätrans unika ekosystemtjänster!