Undantag för miljöhänsyn

2022-09-21 Regeringen har gett HaV i uppdrag att se över miljökvalitetsnormerna för ytvatten. Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 2023 till Regeringskansliet.

Naturnytt har tidigare rapporterat att vattenkraft och dammar har en katastrofartad påverkan på våra vatten genom att hindra fiskens vandring: Av västra distriktets 2 853 ytvattenförekomster är det 1850 som behöver åtgärder för att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status.

– “HaV ska nu granska om vattenmyndigheterna har tillämpat undantagsmöjligheterna för kraftig modifierade vatten och om de har tillämpat lägre ställda krav för vattenförekomster med samhällsnyttig verksamhet, inom tex vattenkraft och jordbruk”, förklarar Johan Kling, chef för HaV:s avdelning för vattenförvaltning. Läs Regeringsbeslutet här.

“Regeringen vill veta om vattenmyndigheterna har tillräckligt med vägledning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ytvattenområdet, inte minst uppdraget att använda en lägre ambitionsnivå i sektorer som bedöms särskilt viktiga med hänsyn till säkerhetsläget”. Läs mer här.

Naturnytt ser nu att det kommer in energipolitiska, livsmedelstekniska och säkerhetspolitiska argument för att inte nå långsiktiga mål om biologisk mångfald. Vi är på lång sikt helt beroende av de hållbara ekosystemtjänster som flödar i naturliga ekosystem.

Miljömålet skall enligt tidigare beslut jämställas med energimålet. Miljön i 1850 västsvenska vattenförekomster är i akut behov av åtgärder på grund av bristande konnektivitet. Att i detta akuta läge sänka ambitionsnivån för miljöhänsyn innebär en dödsstöt för de halländska åarna. Harren är borta. Det återstår mindre än en procent av staksillen, majfisken, havsnejonögat och ålen. Det återstår mindre än fem procent av vårt Halländska landskapsdjur laxen.

Är vi nu beredda att slutligen offra våra halländska åar som gett oss mat och rekreation? Ätran skall omprövas 2024 och 2027 med hänsyn till de nya miljökvalitetsnormerna.