Falkenberg ett föredöme

2022-02-08 Falkenbergs kommun skriver på sin webbplats “Utveckling Falkenberg” att kommunen ska bevara den biologiska mångfalden, skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp samt värna och förstärka naturens ekosystemtjänster. Läs mer här.

Det är glädjande att Falkenberg satsar på denna utveckling som tar avstamp i Agenda 2030, världens och FN:s hållbarhetsagenda. Till sin hjälp har man bl.a. anställt en hållbarhetschef, en utvecklingsledare för ekologisk hållbarhet samt två kommunekologer. Kommunen har ytterligare minst tre tjänstemän med universitetsutbildning i biologi. Mål nr 15 i Agenda 2030 handlar om levande ekosystem och biologisk mångfald.

Naturnytt har tidigare skrivit om att Falkenbergs kommun 2015 fått en miljon kronor från Länsstyrelsen för att skapa fria fiskvägar i Stockån. Detta skulle bl.a. innebära att åns ekosystemtjänster årligen skulle förbättras med en produktion av 6000 extra lax- och öringsmolt. Falkenbergs Laxfiske och Hallands landskapsdjur skulle påverkas positivt.

Kommunstyrelsen i Falkenberg skriver i sitt beslut 2015: “I regionalt och nationellt perspektiv är åtgärder för fria fiskvägar i Högvadsån med biflöden mycket högt prioriterade efter kommunens åtgärder vid
Hertings kraftverk”.
Läs hela beslutet här §335.

I dag berättar Hallands Nyheter om att Falkenbergs kommun efter sju år och 700 000 kronor senare hoppar av projektet i Stockån utan att ha lyckats hitta några konkreta förslag för att förbättra för fisken i ån.

– Vi ser från kommunens håll att vi behöver lägga fokus på andra delar i kommunekologtjänsten och därför har vi valt att avsluta vår medverkan i projektet, säger hållbarhetschefen vid Falkenbergs kommun till HN.
– Som ansvarig chef behöver jag ta ansvar för att vi lägger fokus på rätt saker och att vi har kraft att driva projekt som vi tar oss ann vidare. I detta fall ser jag att våra personella resurser inte räcker för att driva det här projektet vidare.

Biträdande enhetschefen vid länsstyrelsen säger till HN att det är ovanligt att kommunen väljer att hoppa av projektet efter sex år.
– Man kan ju fundera på hur mycket man behöver utreda för att vidta en sådan här åtgärd, säger hon till HN.

Falkenbergs kommun genomförde 2013- 2014 det omtalade Hertingprojektet. Detta projekt har enligt Länsstyrelsens utredning gett ett nettonuvärde på 65,3 miljoner kronor. Läs mer här. När kommunen året efter fick projektpengar till Stockån kunde vi läsa i HN: “– Det är mycket positivt att vi får de här pengarna. I och med att vi har öppnat upp Hertingsforsen blickar vi nu längre upp” kommenterade kommunekologen 2015 bidraget som skulle gå till att genomföra åtgärder för fria fiskvägar i Stockån. Läs mer i HN här.

Naturnytt hoppas att Falkenbergs kommun på nytt höjer blicken och fortsätter med det viktiga arbetet för biologisk mångfald i Ätran och Ätradalen. Det är ett riksintresse som kommunen har att förvalta enligt målen i Agenda 2030.

PS Falkenbergs kommun kalkar sedan 1980-talet Stockåns sjöar med helikopter (Stora och Lilla Maresjöarna, S. o N. Välasjön samt Stora Bälgsjön). Dessutom kalkas Stockån med kalkdoserare vid Pukasjöhultsvägen. I skrivande stund doserar kommunen 620 kg kalk per dygn (!) för att neutralisera och avgifta vattnet från giftiga metaller så att den biologiska mångfalden kan bevaras i Stockån. (Se doseraren här.) DS