Jag är Ätran

2017-12-07 Vad har en älv för juridisk status?
Är älven någons ägodel? Är älven en vattenförekomst eller rent av en juridisk person?

“Jag består till 2/3 av vatten. Saknar jag vatten kan jag inte leva.
Mina forsar är mina lungor. Tar man mina forsar kan jag inte andas.
Mina vandrande fiskar ger mig näring. Stänger man ute mina fiskar så svälter jag. Förorenar man mitt vatten har jag inget att dricka.

Jag är Ätran”. Läs mer om ecocentrismens budskap här.

Nya Zeeland har ca 4,4 miljoner invånare. I mars 2017 antog deras Parlamentet en historisk lag som för första gången fastställde att en älv, Whanganui River, enligt lagen blir en juridisk person (legal entity), vilket säkerställer älvens långsiktiga skydd och omvårdnad. Läs mer här på hemsidan för New Zealand Parliament.

EU:s vattendirektiv talar om vattenförekomster. Dessa skall uppfylla vissa miljökvalitetsnormer för att uppnå god ekologisk och kemisk status. Vattenförekomsterna kan vara kraftigt modifierade (KMV) och då gäller inte god ekologisk status. Då är god ekologisk potential tillräcklig dvs. den biologiska mångfald som kan uppnås efter det att den samhällsviktiga exploateringen tagit sitt.

Sverige har 10 miljoner invånare. Här gäller vattenlagen från  1918. Det innebär att det ofta finns vattendomar som gör det tillåtet att stänga av älvens vatten och stänga vandringsvägen för älvens fiskar. Bolagen äger rätten till älvens vatten och markägaren äger rätten till älvens fiskar. Den svenska lagstiftningen kommer i konflikt med EU:s N2000 lagstiftning som skall skydda internationellt utpekade områden enligt art- och habitatdirektivet. Sverige och Europa är milsvitt ifrån Nya Zeelands personligt vårdande lagstiftning.

2018-01-27 Forsen vid Ätrafors är så här vacker när bolaget släpper vatten i forsen.

Ett exempel är Ätran vid Ätrafors där vattnet tagits och laxen saknas i det av EU utsedda N2000 området. Detta anses helt legalt av Länsstyrelsen i Halland som skriver i beslut 535-7145-17: “Sydkraft Hydropower AB bryter inte mot några villkor i sin dom. Länsstyrelsen bedömer därmed att anmälan (om laxdöd) inte föranleder någon ytterligare tillsynsåtgärd och ärendet avskrivs från vidare handläggning”. 
Beslut att avsluta utan ytterligare åtgärd(7381268)

2018-01-25 Men Sverige bryter mot EU:s vattendirektiv när man nonchalerar denna lagstiftning. EU kommissionen har tillskrivit Sverige och ger oss två månader att reagera. Om inte Sverige svarar riskerar vi rättsliga åtgärder och böter. Det är pinsamt att Sverige ligger så långt efter när det gäller omsorgen om miljön och vården av våra unika forsar och vatten. Läs mer här

Lax instängd i ojämn dödskamp vid Ätrafors © Ingemar Alenäs

Läs mer tankar om flodens rättigheter här. Lyssna på Kelsey Leonard “Vem är vatten?” här.