Fisksäkert galler vid Herting fungerar!

2016-09-25 Dagens artikel i Hallands Nyheter kan felaktigt tolkas som att fiskgallret vid Herting inte fungerar för fiskvandring. Karlstads Universitet har med telemetristudier utvärderat de positiva efffekterna av Hertingprojektet. Det fisksäkra gallret vid Hertings gamla kraftverk är i detta sammanhang ett av glädjeämnena.

Utlekt lax, besor, kelt skall kunna vandra till havet och växa till storlax. Denna utvandring har med åtgärder och nytt galler ökat från ca 33 % till ca 96 %. Laxsmolten passerade tidigare genom kraftverket. Avledningen med det nya gallret har förbättrats med 400 %! Från 17 % till 85 %.  97 % av den värdefulla blankålen vandrar nu ut förbi kraftverket på sin väg till Sargassohavet för att leka.

Ph.D. Olle Calles Karlstads Universitet är lyrisk och säger att detta är “State of the Art” : resultaten är bättre än i något tidigare utvärderat fiskvandringsprojekt.

Artikel i dagens HN 2016-09-25 kan ge intrycket att gallret vid Herting är felaktigt. Läs artikeln här. Rubriken “Entreprenör vägrar betala för felaktigt fiskgaller” kan vara missvisande. Saken är att Falkenbergs kommun och entreprenören är oense om tolkningen av vad som skulle ingå i entreprenaden och vem som skall stå för kostnader och korrigeringar för detta. Bl.a. gäller tvisten funktionen på utskovslucka och gallerrensning som korrigerats.

Gallret är i dagsläget väl fungerande för fiskvandringen vid Herting.