Medborgarinitiativ mot roundup/glyfosat

2020-11-30 Över en miljon EU-medborgare undertecknade ett dokument för ett förbud mot användning av bekämpningsmedel med Glyfosat som ex Roundup.

“-Det är fantastiskt att över en miljon människor i EU har investerat av sin tid för att agera direkt i en fråga som är så viktig, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans”. Läs mer här.

Medborgarinitiativet önskar bl.a. att EU:s medborgare får mer insyn i hur man bedömer användningen av giftiga bekämpningsmedel. Målet i aktionen beskrivs:

Vi uppmanar Europeiska kommissionen att lägga fram ett förslag för medlemsstaterna om att förbjuda glyfosat, se över godkännandeförfarandet för bekämpningsmedel och fastställa bindande mål för hela EU om minskad användning av bekämpningsmedel. Att förbjuda glyfosatbaserade växtbekämpningsmedel. Exponering för dessa har kopplats till cancer hos människor och har lett till nedbrytning av ekosystem”.

Engagemanget från olika länder avspeglas i antalet människor som undertecknat medborgarinitiativet:
Tyskland 663 867
Storbritannien 94 502
Italien 71 367
Frankrike 57 895
Belgien 56 068
Sverige 12 123
(Not. Sverige ca. 10 milj. inv. Belgien ca. 11 milj. inv.)

Statens Lantbruksuniversitet skriver om ämnet: “Glyfosat är det växtskyddsmedel som används i störst mängd i Sverige, med 600 – 700 ton försåld mängd per år under lång tid (2017: 320 ton). Det är också en av de aktiva substanser från växtskyddsmedel som oftast hittas i ytvatten..”

Glyfosat är godkänt inom EU till den 15 december 2022 och skall sedan omprövas. Sverige ingår i en grupp på fem nationer “Assessment Groupe of Glyphosate” som skall bereda och rapportera till EU.

Fram till dess kan vi se de tydliga spåren av glyfosatets goda avdödande effekt på växtligheten i vattendragens närhet. Många tror att de gula fälten är naturliga höstfärger men gränsen mot det gröna är skarp där glyfosatsprutan missat att dosera rätt mängd gift. Ingressbilden är tagen inom Ätrans avrinningsområde uppströms kommunens vattentäkt.

Vetenskapliga studier visar att laxfiskars luktsinne påverkas av det vattenlösliga Glyfosatet och andra bekämpningsmedel. Laxens luktsinne är viktigt för olika stadier i laxens livscykel bl.a. orienteringsförmågan. Läs mer här