Kategoriarkiv: Laxens år 2019

Laganlax i Ätran

2019-09-10 Odlade laxar från Lagan sprider sig nu till Ätran.
Vilka konsekvenser kan detta få för våra få kvarvarande vilda laxbestånd i Halland? De vilda laxbestånden borde prioriteras!

Årligen planterar kraftbolaget Statkraft ut ca 90 000 odlade smolt i Lagan och ca 30 000 odlade smolt i Nissan. Totalt över 100 000 odlade laxsmolt årligen. Då laxens lekområden i huvudsak är stängda i Lagan görs detta enbart för att man skall få ett sportfiske på odlad lax. Om avsikten var att hjälpa Lagans laxbestånd skulle istället resurserna satsas på att öppna upp befintliga, naturliga lekområden för Laganlaxen. På samma sätt som gjorts i Hertingforsen i Ätran!

Odlingen riskerar att försämra genetiken ytterligare hos eventuellt kvarvarande naturlax i Lagan. Vad som är än värre är att dessa odlade degenererade laxar inte hittar “hem” till Lagan utan vandrar upp och förorenar värdefulla laxåar som Stensån, Fylleån och Ätran med främmande laxar och nya laxsjukdomar. Sportfiskarna uppmanas att inte återsätta dessa odlade laxar i Ätran.

2019-08-08 Främmande Lax (börling) med klippt fettfena vandrar upp förbi kameran vid Herting i Ätran. Källa: www.fiskdata.se
2019-09-10 Främmande Laxhane 75 cm med klippt fettfena vandrar upp i Ätran vid Herting. Källa: www.fiskdata.se
2019-09-10 Främmande Laxhona 94 cm med klippt fettfena vandrar upp i Ätran vid Hertings fiskräknare. Källa: www.fiskdata.se


På 1980 talet spreds laxdjävulen (Gyrodactylus) med utsatta laxyngel från Laholms laxodling till Ätran. Då var det kompensationsutsättningar från Laganodlingen direkt i Ätran som orakade problemen. Dessa utsättningar har nu upphört då det visade sig att en dödlig laxsjukdom spreds med de odlade laxarna.

Videokameran vid Herting registrerar nu fettfeneklippta, odlade laxar som förorenar Ätrans unika laxbestånd med fel gener och eventuella sjukdomar. Odlade laxar har många brister som ex försämrat “homing” beteende vilket gör att de vandrar till fel älv.

Laxen är Hallands landskapsdjur och man borde vara mer intresserad av att bevara åarnas unika laxbestånd och inte sprida genetiska föroreningar och sjukdomar i våra älvar. Om man vill förbättra laxbeståndet i Lagan är den rätta vägen att återställa de naturliga miljöerna och den naturliga laxproduktionen. Odlingen har redan orsakat tillräckligt med bekymmer i Ätran. Och vad som händer i de mer känsliga små laxåarna kan vi bara ana. Det är dags att ta tag i Hallands laxförvaltning och återställa förlorade laxmiljöer och laxbestånd på ett hållbart sätt.

Enligt Havs- och Vattenmyndighetens författningssamling får tillstånd för utsättning eller flyttning av fisk inte avse fisk med smittsam sjukdom eller ske till vattenområden som med stöd av bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken har angetts vara av riksintresse för yrkesfisket, naturvården eller friluftslivet, om åtgärden påtagligt kan skada något av dessa intressen. Med vattenområde menas det vatten inom vilket fisken kan vandra eller sprida sig. Den odlade Laganlaxen simmar bevisligen till Ätran som är ett skyddsvärt riksintresse.

Utsättning av ca 40 000 laxar med klippt fettfena sker årligen i Göta Älv. 2019-09-24 kommer fler fettfenklippta, främmande laxar i Ätran. Antalet främmande laxar bör registreras från kameran vid Herting. Prover bör också tas för att säkerställa vilket ursprung som dessa laxar har då laxen har ett vandringsmönster från söder mot norr längs kusten. Odlad lax har sämre homingbeteende än vild lax.

2019-09-24 Främmande fenklippt lax på 74 cm i kameran vid Herting

Laxens år 2019

Torsdagen den 19 september firas Laxens dag i Falkenberg vid Hertingforsen och laxfisket. Välkomna!

Firma Inger o Ingemar Alenäs kan ni träffa kl 18.30-20.00 vid Hertingforsens vindskydd, där vi berättar historien om hur Hertingforsen varit torrlagd i 70 år när naturkrafterna tog över. Nu är vi på femte året sedan Kung Carl XVI Gustafs´ invigning och forsen har fått tillbaka vattnet och ett nytt liv med tusentals nya invånare!

Strömstaren känner sig hemma i Hertingforsen tillsammans med laxar, ålar och dagsländor

Projektet kostade drygt 45 mijoner kronor men nettovinsten har av länsstyrelsen beräknats till ca 65 miljoner för endast en del av de värden och ekosystemtjänster som forsen skapat.

Elfiske är en av de aktiviteter som visas Laxens dag. Hur går elfiske till egentligen?

Elfiske är ett sofistikerat sätt att bedöma antalet fiskar som Hertingforsen producerar…… Laxens dag har en exklusiv visning av tekniken för intresserade.
Firma Ingemar Alenäs träffas vid Stn 5 “Fri vandring” där vi berättar om den unika Hertingforsen
Lördagen och söndagen den 14-15 september firas Laxens dag av Havsnätverket Laholmsbukten med föreläsning på lördagen och bussresa till Stensån, Lagan, Nissan och Ätran på söndagen. Läs programmet här.

Firma Inger och Ingemar deltar även vid detta event med en guidning efter söndagens lunch för bussresenärerna vid Hertingforsen.

Rubriken för Havsnätverkets arrangemang är “Överlever laxen i Halland?” Ett enkelt svar är att i Hertingforsen där Falkenbergs Energi släpper 11 kubikmeter vatten per sekund överlever laxen, leker och producerar tusentals yngel. I Ätrafors N2000 område där Uniper inte släpper något vatten och torrlägger, dör laxen och laxrommen!
Vi väntar oss därför att denna enkla, självklara åtgärd (=vatten) kommer att tillämpas i samtliga naturliga fåror i Hallands åar där vattenkraften nu torrlägger laxens naturliga miljöer!

Instängd, döende lax i torrfåran nedströms Ätraforsdammen.

Se den instängda laxens dödskamp vid Ätrafors här (Länk till Youtube)